Якщо на підприємство прийшов практикант

Версія для друкуВерсія для друку

Якщо на підприємство прийшов практикант

Проходження практики студентами вищих навчальних закладів

Практика студентів ВНЗ провадиться на базах практики відповідно до розробленої навчальним закладом програми.

Базою практики може бути підприємство, організація або установа  будь-якої форми власності. Місце проходження практики, тобто базу практики, студент може обрати самостійно (з дозволу ВНЗ), або його встановлює ВНЗ.

Між ВНЗ та базою практики укладається договір на проведення практики за формою, визначеною в додатку № 1 до Положення № 93.

Керівництво практикою та контроль за її проходженням здійснює керівник практики — кваліфікований викладач, призначений керівником ВНЗ. У свою чергу, керівник практики від бази практики зобов’язаний: стежити за додержанням умов практики, визначених у договорі на проходження практики студентами, проводити потрібні інструктажі з техніки безпеки та стежити за їх дотриманням, за результатами проходження практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту. Крім того, база практики повинна забезпечити студентів-практикантів потрібним спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників, а також надати студентам-практикантам і керівникам практики від ВНЗ можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

Якщо на підприємство приходить практикант, відділ кадрів видає відповідний наказ, в якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також призначає керівника практики від підприємства.

 

Матеріальні витрати на проходження практики студентами ВНЗ

Проходження практики студентами фінансуватиме ВНЗ, а не база практики. Для цього ВНЗ повинен перерахувати кошти (відповідно до укладеного договору та узгодженого кошторису-калькуляції) на рахунок бази практики.

 

Оплата праці керівників практики від баз практики

Згідно з пунктом 5.3 розділу 5 Положення № 93 за керівництво практикою керівникам практики від бази практики провадиться оплата. Варто зазначити, що така оплата здійснюється за рахунок ВНЗ і може проводитися через фінансові органи баз практики або безпосередньо навчальними закладами за трудовою угодою за формою, визначеною у додатку № 2 до Положення № 93.

 

Гарантії для студентів-практикантів

Оплата праці. Згідно з пунктом 3.7 розділу 3 Положення № 93 на час проходження практики база практики може зарахувати студента-практиканта на штатну посаду з дотриманням таких умов: штатна посада має бути вакантною; робота на ній повинна відповідати вимогам програми практики; на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики відводиться не менше 50% часу. В цьому випадку зі студентом повинні укласти строковий трудовий договір, згідно з яким йому нараховуватиметься заробітна плата яка, відповідно, оподатковуватиметься податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками. При цьому згідно з пунктом 5.6 розділу 5 Положення № 93 за студентом-практикантом зберігається право на отримання стипендії за результатами підсумкового контролю.

Якщо студент навчається без відриву від виробництва, тривалість практики для нього ВНЗ може збільшити до одного місяця (п. 3.5 розділу 3 Положення № 93). У свою чергу, якщо такий студент навчається на останньому курсі ВНЗ, підприємство (незалежно від форми власності), де працює такий студент, зобов’язане надати йому додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати для проходження практики.

Підставою для цього буде довідка ВНЗ про строк практичної підготовки, яку такий студент має подати до відділу кадрів свого підприємства. Крім того, такому студенту на період зазначеної відпустки за рахунок підприємства повинна призначатися стипендія в розмірі не менше мінімальної заробітної плати (п. 5.7 розділу 5 Положення № 93).

Добові. Згідно з пунктом 5.8 розділу 5 Положення № 93, якщо проходження практики відбувається за межами місця розташування ВНЗ, усім студентам-практикантам ВНЗ виплачує добові за рахунок витрат на практичну підготовку. Добові виплачують у розмірах, установлених чинним законодавством*, за весь період практики з урахуванням часу перебування в дорозі до бази практики та назад. При цьому, якщо відповідно до табеля відвідування бази практики студент пропустив з неповажних причин один або кілька днів практики, ВНЗ може утримати з такого студента суму нарахованих (виплачених) добових за пропущені дні.

Застереження. Добові не виплачуватимуть студентам, зарахованим на період практики на штатні посади в геологічних партіях, експедиціях та в екіпажі суден з виплатою заробітної плати і польового забезпечення або безкоштовного харчування.

Запис у трудовій книжці. Якщо студент має трудову книжку, згідно з пунктом 2.16 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, на підставі довідки, виданої йому базою практики, запис про період проходження виробничої практики робить ВНЗ практики. У довідці зазначаються спеціальність, кваліфікація, спеціальність та час роботи студента-практиканта на цьому підприємстві. Зберігається довідка в особовій справі студента як документ суворої звітності.

Якщо студент-практикант раніше не працював та, відповідно, не має трудової книжки, згідно з пунктом 2.17 Інструкції № 58 запис про практику на підставі згаданої вище довідки робить підприємство, де надалі він працюватиме.

 

Проходження практики учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів

Порядок проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями (слухачами) професійно-технічних навчальних закладів регулюється Законом № 1060, Законом № 103, Порядком № 992 та іншими нормативно-правовими актами.

Так, згідно зі статтею 29 Закону № 103 та пункту 2 Порядку № 992 для проходження виробничого навчання чи виробничої практики учнями (слухачами) ПТНЗ підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування зобов’язані надавати робочі місця або навчально-виробничі дільниці. Отож такі підприємства — це бази практики.

Учням (слухачам)-практикантам дозволено самостійно обирати для себе місце для проходження виробничого навчання та виробничої практики (щоправда, це слід узгодити з керівництвом ПТНЗ).

Договір. Між ПТНЗ та базою практики за місяць до початку виробничого навчання та виробничої практики повинен бути укладений договір про надання робочих місць або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями (слухачами) виробничого навчання та виробничої практики. Такий договір складається на основі типового договору, наведеного у Порядку № 992, і повинен містити інформацію про: кількість учнів (слухачів)-практикантів (за професіями, спеціальностями та спеціалізаціями); терміни, умови і порядок проведення виробничого навчання та виробничої практики; забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог; інші взаємні зобов’язання сторін та термін дії договору.

Учні (слухачі)-практиканти, проходячи виробниче навчання або виробничу практику, повинні пам’ятати, що від часу прийняття їх на робочі місця або навчально-виробничі дільниці на них поширюється обов’язок виконувати правила та норми з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють на базі практики.

Згідно з пунктом 9 Порядку № 992 керівник підприємства (бази практики) перед початком виробничого навчання та виробничої практики повинен видати відповідний наказ, у якому зазначити інформацію про:

  • персональний розподіл учнів (слухачів) ПТНЗ на робочі місця або навчально-виробничі дільниці виробничих підрозділів;
  • створення учнівських самостійних навчально-виробничих підрозділів;
  • визначені конкретні види робіт для учнів (слухачів)-практикантів, які повинні відповідати змісту навчальних програм;
  • призначення з-поміж інженерно-технічних працівників та кваліфікованих робітників підприємства відповідальних за проведення виробничого навчання та виробничої практики (тобто керівників практики від бази практики);
  • заходи щодо забезпечення умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог;
  • систему оплати праці учнів (слухачів)-практикантів.

 

Оплата праці керівників практики від баз практики

Керівниками практики учнів (слухачів)-практикантів ПТНЗ є досвідчені інженерно-технічні працівники та кваліфіковані робітники підприємства — бази практики. За керівництво практикою керівникам практики від бази практики здійснюється оплата. Згідно з пунктом 19 Порядку № 992 таку оплату провадить підприємство (а не навчальний заклад, як у випадку практики студентів ВНЗ) за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Оплата за керівництво практикою провадиться додатково на термін виробничого навчання та виробничої практики щомісяця в таких розмірах: 5% суми основної заробітної плати, яку керівники практики отримують за основним місцем роботи, якщо є 1–2 учні (слухачі), 10% — 3–4, 20% — 5–7, 30% — 8–10 учнів (слухачів).

 

Гарантії для учнів (слухачів)-практикантів

Оплата праці. Згідно з пунктом 7 Порядку № 992 на час виробничого навчання та виробничої практики учні (слухачі)-практиканти ПТНЗ не включаються до складу (переліку) працівників підприємства — бази практики. При цьому тривалість їхньої роботи не має перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників та обов’язково повинна відповідати часу, визначеному навчальними планами або програмами навчального закладу.

Також варто звернути увагу: пунктом 17 Порядку № 992 безпосередньо обумовлюється, що за роботу, виконану учнями (слухачами)-практикантами відповідно до виробничих завдань за період виробничого навчання та виробничої практики, підприємство — база практики повинно нараховувати їм заробітну плату.

Застереження. Нарахування заробітної плати учням (слухачам)-практикантам повинно провадитися згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат та надбавок.

Це означає, що на час проходження практики між учнями (слухачами)-практикантами та базою практики повинен укладатися строковий трудовий договір з усіма наслідками, що з цього випливають: дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, що діє на підприємстві, — зі сторони практиканта; та виконанням перед учнем (слухачем)-практикантом усіх трудових зобов’язань (нарахування заробітної плати, її оподаткування податком з доходів фізичних осіб та страховими внесками; соціальні гарантії тощо) — зі сторони підприємства — бази практики.

Виплата нарахованого заробітку учням (слухачам)-практикантам повинна відбуватися: або через навчальний заклад (перерахуванням цих коштів на розрахунковий рахунок ПТНЗ), або безпосередньо через підприємство — базу практики не пізніше як за п’ять днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Разом з тим існує обмеження для виплати заробітної плати учням (слухачам) ПТНЗ, а саме: 50% заробітної плати, нарахованої їм за час виробничого навчання і виробничої практики, повинно бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів (слухачів), проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи. Це передбачено частиною 4 статті 53 Закону № 1060, статтею 50 Закону № 103 та пунктом 18 Порядку № 992. Щоправда, пункт 18 Порядку № 992 обумовлює, що обмеження стосується заробітку учнів (слухачів)-практикантів, які отримують стипендію та харчування. Одначе, з огляду на те, що закон має більшу юридичну силу, ніж порядок, підприємству — базі практики в будь-якому випадку слід буде перерахувати зазначені кошти на розрахунковий рахунок ПТНЗ. Крім того, це варто обумовити в договорі між навчальним закладом та базою практики.

Проїзд, проживання. Згідно з пунктом 12 Порядку № 992, якщо учнів (слухачів) ПТНЗ направлено на виробниче навчання та виробничу практику поза місцем розташування навчального закладу, підприємство може оплатити вартість їхнього проїзду до місць виконання робіт і назад та створює для них потрібні житлово-побутові умови.

Запис у трудовій книжці. Усе описане вище про запис у трудову книжку студентів-практикантів ВНЗ повною мірою стосується і учнів (слухачів)-практикантів ПТНЗ. Тобто якщо учень (слухач)-практикант має трудову книжку, запис про період проходження практики робить навчальний заклад, де він навчається, на підставі довідки, яку учневі (слухачеві)-практиканту видає підприємство — база практики. Якщо ж він не має трудової книжки, запис про проходження виробничої практики (на підставі довідки) робить підприємство, де надалі він працюватиме.

 

Управління Держпраці уГоловний державний інспектор

Полтавській області                                                                   В. Ковтун

 

Наверх ↑