РАЙОННА ПРОГРАМА розвитку малого підприємництва на 2018 - 2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Паспорт районної Програми розвитку малого підприємництва

 на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Глобинська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови райдержадміністрації  № 442 від14.11.17 «Про утворення робочої групи по розробці проекту районної Програми розвитку малого підприємництва на 2018-2020 роки»

 

3.

Розробник програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники програми

Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості,

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,

Асоціація фермерів  та приватних землевласників в Глобинському районі,

рада підприємців у Глобинському районі,

Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ,

Громадська рада при Глобинській районній раді

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі

райдержадміністрації,Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості,

Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ,

Рада підприємців, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації,

відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Асоціація фермерів  та приватних землевласників в Глобинському районі, дирекції ринків, ЗМІ

 

7.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні

програми (для комплексних програм)

 

 

                             -

9.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, грн.

 

       120500

9.1.

Кошти районного бюджету (за час дії Програми, 2018-2020 роки), грн.

      120500

 

9.2.

Кошти інших джерел (за час дії Програми, 2018-20207 роки), тис.грн.

  -

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

        Сфера підприємництва – це важливий сектор розвитку економіки

держави та регіону. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризики

ведення підприємницької діяльності та створюють матеріальні й нематеріальні блага, які є основою благополуччя країни, формують значну частину податкових надходжень державного та місцевого бюджетів.

Районна програма розвитку малого  підприємництва на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) має на меті створення сприятливих умов для розвитку малого

підприємництва шляхом спрямування дій місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських

організацій та об’єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності району.Дана Програма є логічним продовженням курсу, що намітився у процесі реалізації попередньої Програми розвитку малого підприємництва.  

                               

Мета Програми

 

Дана Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва. Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики розвитку малого підприємництва в тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками розвитку.

Метою Програми є створення умов для зміцнення малого і середнього підприємництва через покращення схем підтримки започаткування МСП,  налагодження зв’язків суб’єктів малого та середнього бізнесу з науковими установами для запровадження інновацій, підвищення конкурентоспроможності продукції малих та середніх підприємств та розширення ринків її збуту, розвиток малого та середнього підприємництва в пріоритетних галузях та галузях, що активно розвиваються.

            Головною метою районної Програми розвитку малого підприємництва   на 2018-2020 роки є спрямування дій органів виконавчої влади, її структурних підрозділів, суб’єктів малого підприємництва, об’єднань підприємців на сприяння   розвитку   малого бізнесу, забезпечення стабільних умов для подальшого його функціонування, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності та збільшення нових робочих місць.

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі, строки та етапи виконання програми.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва та виконання завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектору економіки на процес становлення громадянського суспільства.

Програмою передбачено проведення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого підприємництва.

Передбачається, що реалізація заходів Програми сприятиме сталому розвитку малого бізнесу, що забезпечить зростання доходів населення району та місцевих бюджетів.

 

     Основні заходи Програми спрямовані на:

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- розбудову системи надання адміністративних послуг;

- забезпечення процедур видачі документів дозвільного характеру для здійснення підприємницької діяльності у відповідності до чинного законодавства та підвищення якості надання адміністративних послуг;

-створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в пріоритетних сферах;

 • інформаційну підтримку суб’єктів підприємництва щодо можливостей отримання фінансових ресурсів;

 • забезпечення розповсюдження позитивного досвіду впровадження інвестиційних проектів на території району;

 • залучення незайнятого населення та молоді зокрема до підприємницької діяльності.

      

Ресурсне забезпечення районної програми розвитку малого підприємництва на 2018-2020 роки   120 500 грн. (Сто двадцять тисяч пятьсот грн.)

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис.грн.

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 2018  рік

  2019  рік

2020рік

Обсяг ресурсів усього тис.грн.

33500

43500

43500

120500

в т.ч. районний бюджет

33500

43500

43500

120500

бюджети сіл, селищ, міст  районного підпорядкування

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

кошти державного бюджету

-

-

 

-

 

-

 

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники.

 

 • забезпечення постійної співпраці між бізнесом, органами виконавчої влади та  місцевого  самоврядування  для створення більш ефективного регуляторного середовища;  

 • формування умов для зростання кількості суб’єктів малого підприємництва, чисельності самозайнятих,  підвищення конкурентоздатності даного сектору економіки;

 • розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що розширить доступ суб’єктів підприємництва до необхідних послуг та ресурсів;

 • використання незадіяних виробничих площ з залученням вітчизняних та іноземних інвесторів до реалізації перспективних інвестиційних проектів;

 • сприяння суб’єктам малого підприємництва - товаровиробникам у просуванні власної продукції шляхом проведення ярмарково-виставкових заходів;

 • надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб’єктам малого підприємництва;

 • збільшення частки податкових надходжень до районного бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва;

-   забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва.

Реалізація програмних заходів сприятиме збільшенню загальної кількості зайнятого населення та скороченню рівня безробіття, підвищенню доходів населення, збільшенню податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, підвищенню соціальної відповідальності  малого бізнесу, розширенню ринку товарів, робіт, послуг, підвищенню рівня правової та економічної грамотності, забезпеченню малого бізнесу підготовленими кадрами та створенню умов для самореалізації.

Критерії ефективності Програми:

 • збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення;

 • зростання чисельності працюючих на малих підприємствах;

 • збільшення кількості фізичних осіб - приватних підприємців;

 • збільшення частки реалізованої суб’єктами малого підприємництва продукції (робіт, послуг);

 • збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до місцевого бюджету;

 • приріст створених суб’єктами малого підприємництва робочих місць.

Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2018-2020 роки.

 

                                  1.Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

 

Назва напряму діяльності

 

Перелік заходів програми

Виконавець

Термін

викона-ння

Джерело фінансу-

вання

Орієнтовані обсяги фінансува-ння , грн

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підтримка правового регулювання малого підприємництва та реалізація регуляторної політики відповідно до указу Президента України № 89 / 2000  від 22.01.00 «Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва» , Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»

1.1.Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що сприятимуть розвитку підприємництва

                                               

 

 

1.2.Проведення аналізу чинного законодавства України з питань малого бізнесу,його вплив на розвиток підприємництва

 

 

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

 

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації,Глобинське відділення Кременчуцької

ОДПІ, Рада підприємців, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержад-міністрації

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Підтримка правового регулювання малого підприємництва та  реалізація регуляторної політики відповідно до Указу Президента України № 89/ 2000 від 22.10.00.

 

 

 

 

 

 2

Формування сприятливого середовища для МП

2.1.Забезпечити роботу постійно діючої прямої телефонної лінії.

Райдержадміні-страція

постійно

-

-

Формування  сприятливого середовища для підприємців

2.2.Проводити роз'яснення громадянам їх права на здійснення підприємницької діяльності через :

- інформацію, розміщену на сайті райдержадміністрації;

-консультування населення та суб'єктів підприємницької діяльності через діяльність центру надання адміністративних послуг, Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ, Глобинську районну філію Полтавського обласного центру зайнятості.

Райдержадміні

страція, Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ, Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості

 

постійно

-

-

 

 

                 -«-

2.3. Проводити семінари та інформаційні зустрічі з платниками податків щодо застосування норм та змін податкового законодавства.

Райдержадміністрація спільно з Глобинським відділенням Кременчуцької ОДПІ

постійно

Кошти виконавців

За фактичними витратами

                 -«-

2.4. Проведення Дня підприємця з

відзначенням кращих підприємців, які

внесли вагомий внесок у соціально-

економічний та культурний розвиток

району

Сектор економі-чного розвитку та торгівлі райдержадміні-страції

постійно

Районний бюджет

2018-3000

2019-3000

2020-3000

Успішне становлення і розвиток малого та середнього підприємництва в районі

2.5.Проведення «круглих столів» із залученням представників банківських та небанківських фінансово-кредитних установ (мета: об’єднання фінансових можливостей джерел підтримки малого підприємництва)

Сектор економі-чного розвитку та торгівлі райдержадміні-страції

постійно

Районний бюджет

2018-500

2019-500

2020-500

Організація  інформування і консультацій для підприємців з актуальних питань їх діяльності.

2.6. Забезпечити постійну роботу консультаційних пунктів з питань підприємницької діяльності

Райдержадміністрація, Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості

постійно

-

-

Створення сприятливих умов для започаткуванні власної справи

3

Забезпечення відкритості процесу упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

3.1.Залучати об'єднання підприємців, громадськість до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань малого бізнесу.

Райдержадміністрація, Рада підприємців, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації

постійно

        -

      -

Відкритість нормативного регулювання

3.2.Висвітлювати в ЗМІ та на сайті райдержадміністрації прийняті регуляторні акти, що стосуються підприємницької діяльності.

Райдержадміністрація, засоби масової інформації

постійно

-

-

-«-

3.3.Проводити постійне вивчення думки підприємців ( через телефон постійно діючої прямої телефонної лінії) щодо перевірок, бюрократичного тиску та інших питань, які заважають роботі СПД.

Райдержадміністрація, Рада підприємців

    -

     -

      -

-«-

 

 

3.4. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру згідно з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Відділ з  питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації

постійно

-

-

-«-

4

Надання фінансово-кредитної підтримки суб"єктів підприємницької діяльності

 

4.1. Підтримка суб’єктів малого  підприємництва при мікрокредитуванні під бізнес-плани за пріоритетними напрямами розвитку малого підприємництва шляхом взаємодії влади та бізнесу в рамках державного

приватного партнерства, використовуючи

Програму підприємництва «Країна успішного бізнесу» ПАТ комерційний банк «Приватбанк» та інших банківських установ району

 

 

 

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості ,банківські установи району,органи місцевого самоврядування.

 

Постійно

Районний бюджет

2018-30000

2019-40000

2020-40000

Надання фінансово-кредитної підтримки СПД

 

 

4.2. Проводити конкурси (тендери) по розміщенню державних замовлень на придбання продукції , робіт, послуг за кошти різних бюджетів для потреб району із залученням до виконання замовлень підприємств малого бізнесу.

Відділи та структурні підрозділи райдержадміністрації

постійно

Кошти замовників

-

Підвищення рівня розвитку підприємництва

4.3. Інформувати суб’єктів малого  підприємництва про можливість та умови отримання кредитів, позик, інших форм фінансової підтримки МП

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації,банківські установи  району

постійно

Кошти виконавців

-

-«-

5

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

5.1.Стимулювання створення нових робочих місць роботодавцями, що створюватимуть такі робочі місця для працевлаштування на них безробітних осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, або для працевлаштування безробітних осіб до суб»єктів малого підприємництва в пріоритетних видах економічної  діяльності не менше, ніж на два роки, шляхом компенсації протягом першого року фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування за відповідну особу.

Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості

постійно

Кошти  Фонду загально

обов»язко

вого державного соціально

го страхуван

ня на випадок безробіття

 В межах кошторису

Створення нових робочих місць, працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, підтримка суб»єктів малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності.

6

Сприяння розвитку підприємницької ініціативи у незайнятого населення

6.1.Проведення  професійного консультування безробітних, в тому числі з використанням психодіагностичних  методик щодо визначення можливостей їх діяльності у сфері підприємництва, самостійної зайнятості,  навчання основам підприємницької діяльності, надання правової, фінансової і організаційної  підтримки під час започаткування ними власної справи.

Сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, у тому числі шляхом виплати одноразово допомоги по безробіттю для започаткування власної справи, з попереднім відповідним навчанням основам підприємницької діяльності та захисту бізнес-плану.

Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості

Постійно

 

Кошти Фонду загально-обов’язко-вого державного соціально-го страхуван-ня на випадок безробіття

В межах кошторису

 

Залучення громадян до підприємницької діяльності та створення умов для самозайнятості.

ІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва

7

Підвищення рівня розвитку

підприємництва

7.1.Висвітлення на сайті райдержадміністрації

інформації пріоритетних напрямів

районної Програми  розвитку малого  підприємництва на 2018-2020 роки

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації 

постійно

-

-

Висвітлення актуальної інформації для підприємців району на інформаційному сайті

8

 

Розвиток підприємництва на селі

8.1.Інформувати суб'єктів МП щодо можливостей придбання сільськогосподарської техніки і запчастин, засобів малої механізації, нафтопродуктів

Асоціація фермерів  та приватних землевласників в Глобинському районі, дорадча служба, відділ

агропромисло-вого розвитку райдержадміністрації

постійно

-

-

Розширення сфери зайнятості населення району

 

 

8.2.Сприяти створенню фермерських господарств, кооперативів та інших форм малого підприємництва з виробництва та переробки продукції.

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Асоціація фермерів  та приватних землевласників в Глобинському районі

постійно

-

-

Сприяння зайнятості населення на  селі шляхом розвитку фермерства.

У. Інноваційні проекти та пілотні програми

9

Запровадження інноваційних проектів

9.1. Забезпечення надання консультаційно-інформаційних послуг в сфері зеленого туризму, сільського туризму.

Сектор культури, спорту та туризму райдержадміністрації, Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості

постійно

Не потребує фінансування

  -

Впровадження інноваційних проектів

9.2.Залучати підприємців до участі в обласних семінарах, майстер-класах,

конференціях з питань започаткування зеленого туризму.

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, сектор культури, спорту та туризму райдержадміністрації, Глобинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості

постійно

Не потребує фінансування

   -

Впровадження інноваційних проектів

10

Контроль та моніторинг прийнятих рішень.

 

10.1.Розгляд на засіданні колегії райдержадміністрації, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва питань з реалізації державної регуляторної політики та виконання заходів районної Програми розвитку малого підприємництва на 2018-2020 роки

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадмі-ністрації

Згідно плану засідань

 

Не

потребує

фінан-сування

-

Забезпечення виконання заходів Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

         Координацію дій виконавцями та контроль за виконанням заходів здійснює сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації .

         Відповідальні виконавці звітують щоквартально до 10 числа про проведену роботу сектору економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.

         Районна програма розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2018-2020 роки розроблена сектором економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання від 04.12.06 № 367. Програма передбачає виконання доцільних на даний час заходів, які направлені на реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в межах району та забезпечать створення сприятливих правових та організаційно - економічних умов для продуктивної самозайнятості населення, зниження рівня безробіття, насичення внутрішнього споживчого ринку, розв’язання соціально-побутових проблем населення.

 

 

 

        

 

 

ДолученняРозмір
pro_vikonannya_zahodiv_rayonnoyi_programi_rozvitku_malogo_pidpriiemnictva.pdf394.6 КБ
Наверх ↑