РАЙОННА ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА 2013-2018 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

Районну  Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2018 роки розроблено відповідно до Законів України «Про державні цільові програми», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про житлово-комунальні послуги».
1. Ініціатор розроблення Програми – відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми - розпорядження голови
райдержадміністрації від 07.11.2011р. № 730 „Про створення робочої групи".
3. Розробник Програми – відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
4. Співрозробники Програми - Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, , відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми – Глобинська райдержадміністрація
6. Учасники Програми -  комунальні підприємства, органи місцевого самоврядування.
7. Термін реалізації Програми - 2013-2018 роки.
7.1. Етапи виконання Програми:
I етап - 2013-2015 роки
II етап - 2016-2018 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми - обласний бюджет, місцеві бюджети.
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 37590,179 тис.грн., у тому числі:
коштів обласного бюджету - 412 тис.грн.
коштів  бюджетів міста, селища, сіл- 295,5 тис.грн.
інших джерел – 36882,679 тис.грн.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма, полягає у необхідності вирішення питань щодо критичної ситуації, пов'язаної з відходами - їх утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням, що характеризується подальшим розвитком екологічних загроз.
За останні 10 років в районі спостерігається тенденція зростання обсягів утворення відходів, які накопичуються на  46   організованих звалищах твердих побутових відходів загальною площею 60,76 га. Тільки 1  полігон має відповідну проектну документацію , а решта створена й функціонує без належного проектного обґрунтування. Практично усі сміттєзвалища експлуатуються без необхідного інженерного забезпечення та моніторингових досліджень їх впливу на довкілля. Наповненість місць видалення відходів у середньому  по району складає 58%.
Усі відходи захороняються на  звалищах. Система роздільного збирання ТПВ в Глобинському районі відсутня Це призводить, з одного боку, до втрати значних обсягів вторинної сировини, а з іншого - створює екологічно небезпечні умови в районах розташування цих звалищ. Побутове сміття на звалищах відкритого типу переробляється методом пошарового компостування без обробки дренажних вод і відведення біогазу.
У приватному секторі, через відсутність належної системи збирання ТПВ, утворюються сотні дрібних стихійних звалищ.
У районі не ведеться повний облік й контроль за рухом ресурсоцінних відходів та не здійснюється оцінка ефективності їх використання.
Більшість із вторинних матеріалів, що входять до складу твердих побутових відходів,  вивозяться на звалища. Обсяги вивезення ресурсоцінних компонентів ТПВ не контролюються.
Через недостатність прогресивних технологій поводження з побутовими відходами та сучасних полігонів для їх захоронення проблема побутових відходів набуває все більшої гостроти.
Однією з основних задач даної Програми є визначення шляхів щодо створення належних умов збору, сортування та утилізації й подальшого використання відходів, які мають ресурсну цінність і споживчу вартість як вторинна сировина (або ресурсоцінні відходи).

Програма розглядається як комплекс взаємопов'язаних заходів щодо зменшення надходжень відходів у довкілля та розширення їх використання як вторинної сировини, що буде сприяти комплексному вирішенню проблеми охорони навколишнього середовища.

IІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою районної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2018 роки є формування оптимальної схеми поетапного поводження з відходами на території району направленої на максимально повне використання відходів в якості вторинної сировини та мінімізацію обсягів захоронення відходів на полігонах та звалищах.
Програмні заходи направлені на раціональне та екологічно безпечне поводження з відходами й відповідно мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей.

ІV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,
СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

Вирішення проблеми передбачається шляхом запровадження на території району повної утилізації відходів та застосування високоефективних технологій виробництва з них товарів з високою доданою вартістю у комплексі області.
      Згідно затвердженої обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2018 роки у районі необхідно побудувати наступну схему збору, транспортування та утилізації ТПВ.
Усі відходи, що утворюються на території населених пунктів збираються у контейнери місткістю 1.1 м³ ( з розрахунку 1 контейнер на 100 жителів) та у контейнери місткістю 16м³ для великогабаритного сміття без попереднього сортування.
Зібране сміття не рідше одного разу у 2 дні згідно розроблених графіків спецмашинами вивозиться на сортувальну станцію, яку планується збудувати в м.Глобине.
Надалі відсортовані по фракціях відходи вивозяться на переробний завод, який планується збудувати в м.Комсомольськ.
Крім цього до переробки планується долучити сміття, яке розміщене на несанкціонованих звалищах та сміттєзвалищах що не використовуються
Тільки системно-цільовий комплексний підхід до вирішення всіх існуючих проблем збору, транспортування та утилізації ТПВ може дати позитивний ефект.
На І етапі планується провести роботи щодо здійснення першочергових стабілізаційних заходів щодо поводження з ТПВ. Будуть створені передумови щодо підготовки територій до впровадження інвестиційних програм. В цей період планується виділення земельних ділянок під сміттєсортувальну станцію та контейнерні майданчики.
На ІІ етапі після залучення інвестиційних компаній планується провести будівництво системи збору, транспортування та утилізації ТПВ.

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ.

                     Завданням програми є побудова системи збору, транспортування та утилізації ТПВ на території Глобинського району. При цьому досить важливим завданням є організація збору ТПВ від усіх утворювачів  і розміщення у контейнери для збору відходів на територіях населених пунктів.
               Для виконання завдання необхідно вжити такі заходи:
- придбати контейнери для збору сміття місткістю 1,1 м³ та 16 м³;
- придбати нові сміттєвози;
- виділити земельну ділянку площею 3 га в м.Глобине під будівництво сортувальної станції;
- збудувати сміттєсортувальну станцію потужністю 30 тис.тонн сміття на рік;
- облаштувати місця збору та тимчасового зберігання ТПВ на території населених пунктів (асфальтовані контейнерні майданчики) у відповідності до розробленої схеми їх розміщення;
- розробити або скорегувати схеми санітарного очищення населених пунктів;
- розробити схеми та графіки транспортування ТПВ на сортувальну станцію;
- проводити рекламно-інформаційні та освітньо-виховні заходи;
- розпочати роботи щодо ліквідації не діючих звалищ та відновленню земель під цими звалищами
В результаті виконання Програми до кінця 2018 року будуть:
- побудована, у складі Комсомольського  комплексу зі збору, транспортування та утилізації ТПВ, Глобинська сміттєсортувальна станція та здійснений повний перехід на нову систему поводження з твердими побутовими відходами, що дасть змогу повністю вирішити проблему з утилізацією ТПВ на території Глобинського району;
- оновлена матеріально-технічна база, необхідна для забезпечення збору та транспортування ТПВ;
- розпочата робота щодо ліквідації несанкціонованих, або не діючих звалищ, а також робота по відновленню земель під цими звалищами;
- впровадження нової системи поводження з твердими побутовими відходами  дасть додаткові робочі місця та збільшення валового продукту;
          Завдання і заходи з виконання районної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2018 роки наведені в додатку 1
Очікувані результати виконання районної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2018 роки наведені в додатку 2.

VІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ

1. Райдержадміністрація здійснює безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми. Один раз на рік до 1 лютого відповідальний виконавець подає до відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання програми згідно Додатку 4 та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми щодо її виконання, у разі невиконання, обґрунтування причин невиконання. У терміни, визначені районною радою,  інформація про хід виконання програми заслуховується на сесіях районної ради.
2. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.
3. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

Додаток 1

Завдання і заходи з виконання районної Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013-2018 роки

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансува­ння

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис.грн.

усього

у тому числі за роками:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Побудова си­стеми збору, транспортування

та утилізації ТПВ на території Глобинського району

1) придбання контейнерів для твердих побутових відходів

органи місцевого самоврядування

обласний бю­джет

292

292

-

-

-

-

-

бю­джети міста, селища, сіл

55,5

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

9,25

інші джерела

3349,98

558,33

558,33

558,33

558,33

558,33

558,33

2) придбання сміт­тєвозів

 

інші джерела

4932,699

-

616,587

1233,175

1233,175

1233,175

616,587

3) будівництво сортувальної станції

 

інші джерела

28600

-

-

14300

14300

-

-

4) інші заходи в сфері поводження з ТПВ

органи місцевого самоврядування

обласний бю­джет

120

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

бю­джети міста, селища, сіл

240

40,0

40,0

40,0

40,0

40,,0

40,0

Всього по заходам:

 

 

обласний бю­джет

412

312

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

бю­джети міста, селища, сіл

295,5

49,25

49,25

49,25

49,25

49,25

49,25

інші джерела

36882,679

558,33

1174,917

16091,505

16091,505

1791,505

1174,917

Додаток 2

Очікувані результати виконання районної Програми поводження з твердими побутовими відходами

 на 2013-2018 роки

 

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення  показників

Усього

У тому числі по роках

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1. Побудова системи збору, транспортування та утилізації ТПВ на території Полтавської області

- кількість нових контейнерів для твердих побутових відходів всього, в тому числі:

-об'ємом 1,1 м3

-об'ємом 16 м3

 

 

од

575

 

 

 

 

 

479

96

160

 

 

 

 

 

144

16

83

 

 

 

 

 

67

16

83

 

 

 

 

 

67

16

83

 

 

 

 

 

67

16

83

 

 

 

 

 

67

16

83

 

 

 

 

 

67

16

 

- кількість нових сміттєвозів

од

8

-

1

2

2

2

1

 

- кількість побудованих сортувальних станцій

од

1

-

-

-

1

-

-

1.1 .Забезпечення надання якісних послуг з вивезення побутових відходів

- охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів

відсотки

 

85

90

95

100

100

100

1.2. Зменшення обсягу захоронення побутових відходів шляхом будівництва нових об'єктів поводження з побутовими відходами та впровадження високоефективних методів їх перероблення, утилізації та знешкодження

- утилізація та перероблення побутових відходів

відсотки

 

25

30

45

60

80

100

Додаток  3

                                                         

                                                                                  Ресурсне забезпечення      

районної Програми поводження з твердими побутовими відходами

на 2013-2018 роки

37590,179 тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити  на  виконання програми

               Етапи виконання програми

усього витрат на виконання

 програми

 

                              І

 

          ІІ

2013

рік

2014

рік

2015

рік

2016

2018

роки

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

919,58

1244,167

16160,755

19265,677

37590,179

Обласний бюджет

312

20

20

60

412

районні, міські бюджети

0

0

0

0

0

бюджети сіл,селищ,міст районного підпорядкування

49,25

49,25

49,25

147,75

295,5

кошти не бюджетних джерел

558,33

1174,917

16091,505

19057,927

36882,679

 

Наверх ↑