РАЙОНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ НА 2013-2020 РОКИ

Версія для друкуВерсія для друку

Розділ І
Загальна характеристика програми

Районна Комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями  на 2013-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів, створення необхідних умов інтеграції осіб з обмеженими можливостями  у суспільне життя  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року».
Програма спрямована на забезпечення системного підходу до організації соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, проведення реабілітації та трудової зайнятості, поліпшення умов життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі – Конвенція).

Розділ ІІ
Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

В районі проживає 3066 осіб з інвалідністю, більшість з яких потребує постійної допомоги з боку держави, місцевих органів виконавчої влади. З них 272 особи  мають І групу інвалідності, 1133 осіб - ІІ групу, 1459 – ІІІ групу, та 134 – дітей з інвалідністю.
Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснюватиметься різними шляхами:
підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації положень Конвенції;
забезпечення виконання індивідуальних програм реабілітації та розроблених на їх основі індивідуальних планів реабілітації інвалідів;
якісного формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації осіб з  обмеженими фізичними можливостями у вигляді Централізованого  банку даних з проблем інвалідності;
розв’язання проблем щодо забезпечення безоплатним обслуговуванням осіб з обмеженими фізичними можливостями територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
забезпечення системного та якісного підвищення професійного рівня медичних працівників, працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації;
залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльності, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.
Поряд з цим існує:
потреба в покращенні медичного обслуговування та оздоровлення осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх реабілітації та культурного обслуговування;
проблема працевлаштування осіб з інвалідністю, які мешкають у сільській місцевості (вплив сезонного характеру виробництва, відсутності роботодавців в переважній більшості сільських населених пунктів, проблеми транспортного сполучення);
низька конкурентоспроможність осіб з інвалідністю в умовах постійного зростання вимог роботодавців до рівня освіти, виробничого досвіду претендентів на роботу;
відсутність у роботодавців мотивації до працевлаштування осіб з інвалідністю, наявність перешкод для отримання та збереження роботи особою з інвалідністю, пов’язаних з зовнішнім оточенням;
відсутність пропозицій від роботодавців  для осіб з інвалідністю, що бажають організовувати свою трудову діяльність вдома та займатись надомною працею;
непристосованість об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.   
Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих на районному рівні дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів відповідних державних служб.
Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку сфери соціального захисту населення регіону, сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.
Програму передбачається виконати протягом 2013-2020 років.

Розділ ІІІ
Мета Програми
Метою Програми  є забезпечення  реалізації прав і задоволення  потреб  інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.
Необхідно забезпечити вирішення питань організаційно-правового, інформаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового забезпечення осіб з інвалідністю, а саме: 
поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, їх медичного обслуговування та оздоровлення, соціальної та медичної реабілітації, соціально-побутового забезпечення та надання якісних освітніх, фізкультурно-оздоровчих та культурних послуг;  
підвищення суспільної ролі осіб з інвалідністю, як повноправних учасників соціального та економічного життя;
покращення соціального становища осіб з інвалідністю, підвищення доступу до зайнятості та отримання трудових доходів;
сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю, допомога особам даної категорії в адаптації до трудової діяльності, ритму трудового життя, інтеграції в робочий колектив;
формування позитивної думки в суспільстві щодо зайнятості осіб з інвалідністю;
створення умов для доступу осіб з обмеженими можливостями  до об'єктів соціального та громадського призначення і транспортних засобів;
забезпечення якісно нового рівня надання соціальних послуг людям з інвалідністю;
підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю; 
суттєве  підвищення  якості  надання  соціальних  послуг  особам  з обмеженими можливостями;
забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до соціальних послуг особам, які їх потребують;
приведення системи соціальної роботи у відповідність до потреб осіб з інвалідністю;
вдосконалення  системи  соціального  обслуговування  людей  з інвалідністю, надання їм всебічної підтримки, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку;
співробітництво органів влади з громадськими організаціями
інвалідів;
впровадження проектів по підвищенню рівня соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через громадські об’єднання та громадські організації.

Розділ ІV
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,
строки та етапи виконання Програми

Основні засоби та шляхи виконання Програми по розв’язанню окреслених проблем:
виконання державних програм соціального захисту осіб з обмеженими можливостями в межах фінансування;
підтримання в актуальному стані Централізованого банку даних з проблем інвалідності;
надання безкоштовних консультативних послуг з питань соціального захисту осіб з інвалідністю для розв’язання найгостріших соціальних проблем;
обслуговування реабілітаційними установами, шляхом створення умов для отримання якісних соціальних послуг та соціального обслуговування, збільшення кількості дітей з інвалідністю, охоплених процесом соціальної реабілітації, оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов;
забезпечення доступності до реабілітаційних послуг та якості їх надання для   реабілітації дітей-інвалідів;
запровадження  сучасних  методик  проведення  медико-соціальної реабілітації  людей з інвалідністю;
удосконалення   системи   підготовки   та   підвищення  кваліфікації медичних та соціальних працівників стаціонарних та реабілітаційних установ району;
забезпечення доступності будівель для людей з обмеженими фізичними можливостями;
розширення банку вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю для інтеграції зазначеної категорії в суспільство;
направлення осіб з інвалідністю до центрів професійної реабілітації для навчання за різними професіями з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці даної категорії населення;
забезпечення контролю за врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної інфраструктури, житлового та громадського призначення з метою створення безбар’єрного середовища для зазначеної категорії населення;
забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками;
проведення комплексу заходів для забезпечення соціально-культурної та творчої реабілітації, гармонійного розвитку особистості, підвищення духовності та загальної культури, інтелектуальних здібностей, розкриття талантів, соціальної активності та самореалізації, естетичного виховання осіб з  обмеженими фізичними можливостями.

Розділ V
Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності, заходи Програми, виконавці та терміни їх виконання визначені у додатку 1 до Програми.
Розділ VІ
Результативні показники
(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми)

Завдання: 
формування інформаційних ресурсів у сфері реабілітації осіб з  обмеженими можливостями у вигляді Централізованого  банку даних з проблем інвалідності.
Очікуваний результат:
здійснення соціального моніторингу, планування і прогнозування потреби осіб з інвалідністю у засобах і послугах реабілітації.

Завдання:
підвищення рівня охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами та поліпшення їх якості.
Очікуваний результат:
охоплення процесом соціальної реабілітації найбільшої кількості дітей-інвалідів.

Завдання:
підвищення якості надання соціальних послуг територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Очікуваний результат:
впровадження інноваційних проектів з надання соціальних послуг (соціального обслуговування).

Завдання:
поліпшення кадрового забезпечення реабілітаційних установ системи органів праці та соціального захисту населення.
Очікуваний результат: 
підвищення кваліфікації та впровадження дистанційної форми навчання медичних та соціальних працівників  на базі Центру підвищення кваліфікації працівників ;
організація семінарів, курсів підвищення кваліфікації для працівників соціального захисту району – щорічно.
  Завдання:
розширення банку вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.
Очікуваний результат:
включення осіб з  обмеженими функціональними можливостями у різні сфери економіки, забезпечення праці на відкритому ринку та їх соціально-трудової самореалізації.

Завдання:
направлення осіб з обмеженими можливостями  до центрів професійної реабілітації для навчання за різними професіями.
Очікуваний результат:
розвиток ефективної професійної підготовки осіб з інвалідністю у відповідності з поточними та перспективними потребами ринку праці.

Завдання:
створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Очікуваний результат:
забезпечення рівного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального, житлового, громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури області.

Розділ VІІ.
Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Виконання Програми забезпечить: підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності; запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи.
Ефективність та доцільність запропонованої Програми полягає у забезпеченні системного підходу до організації соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, проведення реабілітації, трудової зайнятості спрямованих на  інтеграцію осіб з інвалідністю у суспільство.
Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому формуванню комплексної системи реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту шляхом надання комплексу реабілітаційних послуг відповідно до потреб зазначеної категорії осіб.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 

Залучення безробітних осіб з інвалідністю шляхом  розширення та постійного оновлення банку вакансій та збільшення кількості робочих місць для їх працевлаштування   

Надання дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній службі зайнятості

 

Підвищення конкурентоспроможності осіб з інвалідністю на ринку праці   

Витрати на організацію професійного навчання (професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації) осіб з інвалідністю за направленням служби зайнятості.

Витрати на організацію професійної реабілітації та набуття навичок робітничих професій у Всеукраїнському центрі реабілітації інвалідів (м. Лютіж),  Міжрегіональних реабілітаційних центрах за направленням управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

 

Підвищення конкурентоспроможності осіб з інвалідністю в умовах постійного зростання вимог роботодавців до рівня освіти  

Витрати на надання фінансової допомоги особам з інвалідністю шляхом оплати вартості їх навчання у навчальних закладах за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів  

                 

Інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство, забезпечення повноправної участі у соціальному та економічному житті шляхом  створення для них безбар’єрного середовища

 

Витрати за рахунок коштів місцевих бюджетів на створення для осіб з інвалідністю безбар’єрного середовища

Сфера інтересів громадян

Підвищення якості надання соціальних послуг

 

Немає

Покращення кількісних показників охоплення дітей з інвалідністю соціальною реабілітацією

 

Немає

Розширення мережі надання особам з  обмеженими  можливостями послуг ,,соціального таксі”

 

Немає

Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до зайнятості та отримання трудових доходів

  

Немає

Адаптація до трудової діяльності, ритму трудового життя, інтеграції в робочий колектив (професійне навчання та професійна реабілітація)

 

Немає

Забезпечення  рівного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального, житлового, громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури.

 

Немає

Розділ VІІІ

Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією районної ради з питань соціального захисту населення.

         Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягнень показників Програми:

Виконавці Програми про хід виконання інформують управління  праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щороку до  20 грудня  та  до 20 червня, починаючи з 2013 року;

         управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформують Департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації щороку до 01 січня та до 01 липня, починаючи з 2013 року;

         проведення моніторингу та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми  щороку до 20 січня та  до 20 липня, починаючи з 2013 року;

         обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії районної ради з питань соціального захисту населення,  засіданнях колегії районної державної адміністрації;

         залучення засобів масової інформації до висвітлення питань щодо реалізації Програми.

 

П А С П О Р Т

районної Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями  на 2013-2020 роки

1.

Ініціатор розробки програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року».

Доручення Міністерства соціальної політики України від 20.09.2012 року № 539/0/15-12/19.

Протокол наради у голови облдержадміністрації № 2 від 28.01.2013 року.

3.

Розробник програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

4.

Співрозробники програми

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації, відділ регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунальногогосподарства райдержадміністрації, Глобинський районний центр зайнятості, управління Пенсійного фонду України в Глобинському районі, Глобинська районна лікарня,  відділ освіти, сім'ї та молоді райдержадміністрації, відділ культури  та туризму райдержадміністрації.

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

7.

Термін реалізації Програми

2013-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний і районний бюджети.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у тому числі:

 

     2859,6  тис. грн.

9.1.

коштів обласного бюджету

     456,0   тис. грн.

 

коштів районного бюджету

    1334,4  тис. грн.      

 

коштів державногобюджету

    1069,2  тис. грн.

Ресурсне забезпечення

районної Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями  на 2013-2020 роки

 

                тис.гривень

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на  виконання програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

348,7

358,7

358,7

358,7

358,7

358,7

358,7

358,7

2859,6

державний бюджет

131,9

133,9

133,9

133,9

133,9

133,9

133,9

133,9

 
1069,2

обласний бюджет

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

57,0

 
456,0

районний  бюджет

159,8

167,8

167,8

167,8

167,8

167,8

167,8

167,8

 
1334,4

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів районного та місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Наверх ↑