ПРОГРАМА становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки

Версія для друкуВерсія для друку

Паспорт
Програми  становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та  обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки

1. Ініціатор розроблення Програми – районна рада, районна державна адміністрація.
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми – розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.09.2013р. № 257.
3. Розробник Програми – управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
4. Відповідальний виконавець Програми – управління агропромислового      
    розвитку районної державної адміністрації, районна державна 
    адміністрація, районна рада.
5. Учасники програми – управління агропромислового розвитку районної 
    державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна
    сільськогосподарська дорадча служба», асоціація фермерів в 
    Глобинському районі, ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості
    Глобинського району», дорадники та експерти-дорадники, міська, 
    селищна та сільські ради. 
6. Термін реалізації Програми – 2013-2017 роки.
6.1.Етапи виконання програми: 2013 рік – 37,0 тис.грн; 2014 рік – 37,0  
     тис.грн., 2015 рік – 37,0 тис.грн., 2016 рік – 37,0 тис.грн., 2017 рік –  
     37,0 тис.грн.
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  всього 185 тис.грн.,  у тому числі:  
кошти районного бюджету – 150 тис.грн.
кошти державного бюджету – 10 тис.грн.
кошти не бюджетних джерел – 25 тис. грн.. 

 

 

 

 

Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Кооперативна ідея та розвиток  дорадчих послуг знаходить все більше розповсюдження у сільському господарстві України та району безпосередньо, особливо після прийняття Законів України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 року та «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004 року.
          Але необхідно враховувати, що цей процес має проходити крізь свідомість людей, оскільки він неможливий без їх власного переконання, взаємної довіри і неабиякої особистої віддачі, а тому вимагає певного часу. Навіть в розвинутих країнах становлення кооперативних підприємств триває кілька років. Останнім часом пожвавилися кооперативні процеси серед власників особистих підсобних господарств. В історичному це – традиційна, але незаслужено забута форма кооперації українських селян. Вигода від неї очевидна: стабільний канал реалізації продукції, можливість відстоювати прийнятні ціни за молоко, зосередити більше уваги на виробництві і домашньому господарстві, уникнути втрати часу на реалізацію продукції, розпочати власну переробку молока, поліпшити племінну справу. Створення кооперативів власників особистих підсобних господарств розглядається як невід'ємна складова процесу становлення кооперативного руху у сільському господарстві.
Проте на шляху становлення і розвитку дорадництва та обслуговуючої кооперації в районі існують певні перешкоди, серед яких найсуттєвішими є неадекватне розуміння суті сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що бере свій початок з часів колективізації сільського господарства. Ототожнення колективних господарств з кооперативами призвело до того, що навіть сьогодні багато людей не розуміють принципової різниці між цими двома формами господарювання. Подолання цього стереотипу мислення є дуже складним завданням, оскільки колективні господарства дійсно у своїй діяльності мали певні ознаки кооперативної організації.
Нерозуміння суті, призначення і міжнародних принципів кооперації призводить до того, що в Україні набули масового поширення псевдокооперативні підприємства, переважна більшість яких зареєстрована як сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Це дискредитує саму ідею кооперації як форму взаємодопомоги людей, породжує їх зневіру у політику аграрних реформ і суттєво стримує розвиток реальних кооперативних процесів у сільському господарстві.
Таким чином, відродження і розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та  дорадчих послуг в Глобинському районі – це складна соціально–економічна проблема. Але вона має й багато інших аспектів: організаційний, фінансово–економічний, психологічний, юридичний і навіть політичний. Вирішення цієї проблеми неможливе без чіткого розуміння суті та принципів кооперативних організацій, розбудови кооперації на селі як складової аграрної політики держави, створення відповідної законодавчої бази і здійснення необхідних організаційних заходів. Місцеві ради, адміністрація долучають до справи розвитку консультаційної діяльності власні ресурси, щоб дорадчі служби стали ефективним механізмом відродження та розвитку українського села.
Мета Програми.
         Метою Програми є здійснення державної політики, спрямованої на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства, розвиток сільської місцевості.
Основні завдання програми.
1. Створити умови для прибуткового господарювання в агропромисловому виробництві.
2.     Сприяти розвитку сучасної інфраструктури аграрного ринку.
3. Через відродження і розвиток дорадчої діяльності та сільськогосподарської кооперації сприяти незворотності процесів аграрної реформи, ринкової трансформації сільського господарства та відродження українського села як першооснови розбудови демократичного суспільства в районі.
4. Координувати діяльність щодо створення і підтримки мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, формування цілісного кооперативного руху у сільському господарстві, взаємодії кооперативів з іншими суб'єктами господарювання з метою формуванні аграрного ринку в районі.
5. Забезпечити формування суб'єктів сільського господарства Глобинського району на кооперативних засадах, що знаходитиметься під контролем та у володінні учасників кооперативу, та діятиме в інтересах сільськогосподарських товаровиробників.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблемних питань розвитку дорадчої діяльності та обслуговуючої кооперації в районі
Сільськогосподарська дорадча діяльність – сукупність дій та заходів, спрямованих на задоволення потреб особистих селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського населення у підвищенні рівня знань та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства. Тому важливою складовою здійснення аграрних перетворень є розбудова дорадчої діяльності і кооперативного руху на селі. Кооперування є логічною стадією подальшого розвитку реформ, що стає можливим завдяки виникненню значної кількості незалежних приватних товаровиробників–власників, які мають спільні економічні інтереси у здійсненні ринкової діяльності. Це відкриває можливості утворення нової організаційної структури сільського господарства, побудованої “знизу до верху“ на таких фундаментальних засадах ринкової економічної системи і демократичного суспільства, як визнання виключної важливості інституту приватної власності, провідна роль індивідуального матеріального інтересу, реалізація можливості економічного вибору, розвиток здорової конкуренції, обмеження державного втручання та адміністративного регулювання в агропромисловому комплексі.
Обслуговуюча кооперація об'єднує товаровиробників у їх ринковій діяльності на основі добровільного залучення до процесів вертикальної інтеграції на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Вона покликана надати їм можливість отримувати прибутки не тільки безпосередньо від сільськогосподарського виробництва, але й від подальших стадій руху виробленої ними продукції, брати участь у великомасштабному бізнесі, використовувати професійних управлінців, розподіляти ризик, контролювати канали збуту своєї продукції і матеріально–технічного постачання, впливати на ціни шляхом формування великих партій продукції і застосування сучасних маркетингових методів та технологій, бути рівноправними партнерами у конкурентному ринковому середовищі.
Важливим завданням дорадництва та обслуговуючої кооперації сільськогосподарських товаровиробників є протистояння безконтрольному розповсюдженню непродуктивного торговельно–посередницького бізнесу, що “знекровлює“ сільське господарство, сприяючи відтоку фінансових ресурсів з агропромислового виробництва і посилюючи проблему диспаритету цін через встановлення непомірно високих цін на матеріально–технічні ресурси і безпідставно занижених цін на сільськогосподарську продукцію. Найефективніший спосіб боротьби з посередництвом – це розвиток альтернативної структури обслуговування агропромислового комплексу на кооперативних засадах, яку контролюватимуть і якою володітимуть ті, хто нею користуватиметься, тобто сільськогосподарські товаровиробники, але без усунення ринкових посередників взагалі, оскільки без них неможливе існування ринкової економічної системи. Необхідно лише обмежити їх вплив з метою встановлення ринкової рівноваги і розвитку конкуренції в інтересах піднесення, сільського господарства, на основі освітніх програм дорадництва.
Розвиток обслуговуючої кооперації є логічним етапом розбудови ринкової економічної системи у сільському господарстві. Виключно важлива роль обслуговуючої кооперації підтверджена досвідом розвинутих країн і власним досвідом доколективізаційного періоду. Активізація кооперативних процесів є адекватною реакцією на зменшення регулюючої ролі виконавчої влади, що є закономірним явищем в умовах ринкової трансформації національної економіки України.
Складність процесу створення кооперативних організацій в тому, що держава і уряд не можуть брати в ньому безпосередню участь. Кооперативи можуть виникнути і розпочати свою роботу лише тоді, коли самі учасники кооперації виявлять своє бажання і здійснять відповідні організаційні заходи. Проте держава не може залишатися осторонь розвитку кооперативних процесів у сільському господарстві і повинна сприяти їм шляхом створення відповідних умов та всебічного заохочення. Тим самим здійснюватиметься реальна та ефективна політика економічної підтримки сільськогосподарських товаровиробників та їх соціальний захист.
Для координації зусиль щодо державної підтримки розвитку дорадництва та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації необхідний обгрунтований і послідовний комплекс дій, які викладені у цій Програмі. Вона має забезпечити системний підхід сприяння розбудові соціально-спрямованих дорадчих послуг і кооперативного руху у сільському господарстві, визначити напрями і пріоритети державної підтримки розвитку кооперації та дорадництва. Дані міри та заходи, які передбачені програмою крім фінансування з державного бюджетну України потребують також додаткового фінансування за рахунок коштів районного бюджету та ці послуги мають визначення, як соціально спрямованих.
Обсяги та джерела фінансування

          Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного,  державного бюджетів та коштів не бюджетних джерел.
          Обсяги видатків на виконання передбачених Програмою заходів щорічно уточнюються з урахуванням можливостей державного та місцевого бюджету.
Програмні заходи
1.Демонстраційні покази (дні поля, ферми) агротехнічні заходи, технології, системи ведення господарства, сортів, гібридів, порід тварин, техніки, добрив, кормів, засобів захисту рослин, передового досвіду господарювання, досягнень аграрної науки та освіти .
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

2.Навчальні семінари з питань сільськогосподарських технологій, агро бізнесу та маркетингу, диверсифікації виробництва, несільськогосподарського бізнесу, створенню нових робочих місць на селі, сприяння зайнятості сільського населення, вирішенню соціальних і побутових проблем у сільській місцевості, які можуть поєднуватись із проведенням демонстраційних показів. При цьому будуть використовуватись найсучасніші підходи з навчання дорослих, методи інтерактивного навчання, ігрових ролей, дискусій тощо.
Щороку                                                                      Кошти районного бюджету
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

3.Дорадчі послуги, соціально-спрямовані дорадчі послуги  сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, оптимізації їх бізнесу, підвищенні прибутковості їх діяльності. Наприклад, з питань оптимізації використання земельних та майнових паїв, штучного осіменіння тварин, пенсійного забезпечення, оподаткування, збуту продукції тощо.
Щороку                                                                      Кошти районного бюджету
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

4.Підготовка, видання та розповсюдження серед сільськогосподарських товаровиробників усіх категорій методичних, навчальних та довідкових посібників з питань агробізнесменеджменту.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

5.Круглі столи, збори сільських громад, представників органів місцевого самоврядування, ініціативних груп, керівників сільськогосподарських підприємств, власників особистих селянських та фермерських господарств, органів державної влади для обговорення найбільш актуальних проблем сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення. 
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

6.Підтримка сільського населення, органів місцевого самоврядування та державної влади у формуванні інфраструктури аграрного ринку, розвитку кооперації, організації роботи комунальних підприємств, установ соціальної сфери.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

7.Організація та підтримка об’єднань сільської молоді.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», селищна та сільські ради. 

8.Матеріальне та моральне стимулювання застосування інновацій, новаторства, нових технологій і техніки, сортів рослин, порід худоби, методів ефективного господарювання через запровадження механізму грантів.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба». 

9.Залучення експертів-дорадників, працівників закладів аграрної науки та освіти, для надання науково-обгрунованих методів вирішення проблем сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі. 

10.Підготовка та проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку аграрного виробництва та розвитку сільських територій.
Щороку                                                                      Кошти районного бюджету
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі. 
11.Базова підготовка сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації. 

12.Надання дорадчих послуг, соціально-спрямованих дорадчих послуг по розробці проекту діяльності, установчих та інших документів, реєстрації новоствореного сільськогосподарського обслуговуючого кооператива, комунального підприємства.
Щороку                                                                      Кошти районного бюджету
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району». 

13.Відпрацювання зв’язків кооперативу з інвесторами та цільовими фондами.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі. 

14.Проведення зустрічей-нарад з делегаціями від ЄЕС та СОТ.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі, міська, селищна та сільські ради. 

15.Надання дорадчих послуг, соціально-спрямованих дорадчих послуг  по складанню проектів угод між юридичними та фізичними особами для організації діяльності оптових ринків.
Щороку                                                                      Кошти небюджетних джерел
Відповідальні виконавці: ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі. 
16.Проведення мір та заходів на відновлення роботи існуючих кооперативів, комунальних підприємств, проведення зборів, семінарів та надання консультацій з юридичних, економічних, господарських питань.
Щороку                                                                      Кошти районного бюджету
Відповідальні виконавці: ВП «Глобинський» ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», ГО «Асоціація розвитку сільської місцевості Глобинського району», асоціація фермерів в  Глобинському районі. 

Очікувані результати програми
Розвиток дорадчої служби та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є одним із ключових елементів політики Кабінету Міністрів України у сфері агропромислового виробництва. Виконання Програми становлення і розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як неприбуткових організацій дасть можливість:
- підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва через зменшення виробничих витрат товаровиробників та впровадження нових технологій;
- сприяти підвищенню товарності особистих селянських господарств, заповнюючи дефіцит послуг, що раніше надавалися системою споживчої кооперації;
- сформувати товаровиробникам власні канали зв“язку з ринком та завоювати міцні позиції на ньому, задовольняючи потреби споживачів щодо кількості і якості продукції;
- сільськогосподарським товаровиробникам успішно адаптуватись до умов ринкової економіки, захистити свої економічні інтереси від впливу торгово–посередницьких структур.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

          Контроль та координацію заходів щодо виконання Програми здійснює управління агропромислового розвитку Глобинської районної державної адміністрації

Додаток 1
Ресурсне забезпечення  Програми
становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та  обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми

 

 

 

Етапи виконання Програми

Усього витрати на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 37

тис. грн.

37

тис.

грн

37

тис.

грн

37

тис.

грн

37тис.

грн

185 тис.грн.

Державний бюджет

2,0 тис.грн.

2,0 тис.грн

2,0 тис.грн

2,0 тис.грн

2,0 тис.грн

10,0 тис.грн

Районний бюджет

30 тис.грн.

30 тис.грн.

30 тис.грн.

30 тис.грн.

30 тис. грн...

150 тис.грн.

Кошти не бюджетних джерел

5 тис.

грн.

5 тис.

грн.

5 тис.

грн.

5 тис.

грн.

5 тис.

грн

25 тис.грн.

Додаток 2

 

ПОРЯДОК

використання коштів місцевого бюджету, виділених для становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів та території Глобинського району

І. Загальні положення

1.1          Порядок розроблено відповідно до статей 5 та 6 Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004 року та Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 року.

1.2          Даний Порядок визначає механізм надходження, обліку та використання коштів, виділених для становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району. Напрямки використання коштів передбачаються «Програмою становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2009-2012 роки». На підставі затвердженого кошторису Фінансове управління райдержадміністрації перераховує вказані кошти головному розпоряднику цих коштів.

1.3          Головним розпорядником коштів, виділених для становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів, є управління агропромислового розвитку Глобинської районної державної адміністрації.

II. Умови надання коштів (фінансування)

2.1                  Виконавець Програми становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів визначається на конкурсній основі комісією, яку формує своїм наказом управління агропромислового розвитку Глобинської районної державної адміністрації.

2.2   Участь у конкурсі щодо надання соціально-спрямованих послуг беруть суб'єкти дорадчої діяльності - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадчих служб.

2.3        Кошти перераховуються Розпорядником на рахунок виконавця щомісячно згідно плану заходів та актів виконаних робіт.

2.4                  По закінченню фінансового року невикористані кошти повертаються до районного бюджету.

 

III. Напрямки використання коштів

3.1 Кошти, які виділені з районного бюджету для становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району, використовуються відповідно до затверджених сесією районної ради заходів Програми становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки.

IV. Звітність та контроль

1.4     Контроль за цільовим використанням коштів, які надходять на рахунок Розпорядника для становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів, покладається на управління агропромислового розвитку Глобинської районної державної адміністрації.

1.5       Виконавець звітується Розпоряднику за використані кошти щоквартально.

1.6   Протягом місяця після завершення бюджетного року управління агропромислового розвитку Глобинської районної державної адміністрації на підставі бухгалтерських звітів узагальнює інформацію і подає фінансовому управлінню рай держадміністрації звіт про використання коштів.

Складання та подання фінансової звітності про використання коштів, виділених з районного бюджету для становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району, здійснюється за формою та порядком, установленим Державним казначейством України.

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи Програми

становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності

та  обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки

 

№ п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), млн.грн., у тому числі

Очікуваний результат

1.

Сприяння утворенню та розвитку дорадництва та сільськогосподарських обслуговую

чих кооперативів.

Підготовка та проведення науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку аграрного виробництва та розвитку сільських територій. Проведення 10 семінарів-нарад по створенню, встановленню структури обслуговуючих кооперативів, відпрацювання установчої документації та реєстрації обслуговуючого кооператива, відпрацювання методики створення комунального підприємства та кооператива. Проведення мір та заходів на відновлення роботи існуючих кооперативів, комунальних підприємств, проведення зборів, семінарів та надання консультацій з юридичних, економічних, господарських питань.

 

2013-2017 роки

Управління агропро   мислового розвитку районної державної адміністрації

Районний бюджет, кошти небюджетних джерел

Всьо го:

185 тис.грн.

Втілено в життя створення ряду сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району;

створення сітки комунальних підприємств; створення аграрного ринку; поновлення роботи існуючих кооперативів; розвиток дорадчої діяльності в районі;   залучення інвестицій; сприяння співпраці підприємствам району із ЄЕС та СОТ   

2013 рік

37 тис.грн.

2014 рік

37 тис.грн.

2015 рік

37 тис.грн.

2016 рік

37 тис.грн.

2017 рік

37 тис.грн.

 

Наверх ↑