Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

Версія для друкуВерсія для друку

 

     

 

Проект

 

 

  

 

ПРОГРАМА

розвитку та підтримки аграрного комплексу

Глобинського району за пріоритетними напрямками

 на період до 2020 року

 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована   Програма

Аграрний комплекс є важливою стратегічною галуззю економіки, який забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність, дає значній частині сільського населення робочі місця. Тваринництво завжди вважалось тією галуззю, яка дає вагомий внесок до валового виробництва сільськогосподарської  продукції району.

Глобинщина традиційно залишається однією з основних житниць Полтавщини, посівши лідерські позиції з виробництва зерна, цукрових буряків, сої, а в тваринницькій галузі – з виробництва молока і м’яса.

Сільськогосподарськими підприємствами виробляється 68% продукції рослинництва і 58% продукції тваринництва.

Одним із головних роботодавців для мешканців сіл є аграрний сектор. Структура сільськогосподарського виробництва за останні роки зазнала значних змін, що призвело до суттєвих змін у якості життя мешканців сільських територій. Приватизація земель і новий підхід до ринкової економіки не дали очікуваних результатів. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості.

Натомість, фермери, особливо невеликі, особисті селянські господарства, що займають значні позиції  з виробництва сільськогосподарської продукції, в умовах  нестабільної ринкової ситуації, намагаються покращити продуктивність з використанням застарілих традиційних технологій.

Село стало неперспективним для молоді і фактично вимирає – як правило, там живуть люди старшого віку. Село швидкими темпами втрачає культурну, соціальну та економічну інфраструктуру. Таке становище потребує всебічного підходу до розвитку села за допомогою розробки  та впровадження регіональних програм підтримки і втручань органів влади, як обласних, так і місцевих.

Існує ряд можливостей, які варто задіяти для покращення становища сільських територій. Враховуючи можливості впливу на вирішення існуючих проблем, першочергову увагу доцільно зосередити на:

·        економічному втручанні, пов’язаному із збільшенням доданої вартості аграрного виробництва, формуванні додаткових доходів  індивідуальних домогосподарств через підтримку малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції, розвитку обслуговуючої кооперації, асоціацій виробників;

·        соціально-економічному втручанні, спрямованому на збереження та підвищення трудового потенціалу сільських територій;

·        еколого - економічному втручанні, спрямованому на сприяння виробництва органічної сільськогосподарської  продукції у фермерських та індивідуальних домогосподарств області, на яку є сьогодні попит, створенні умов для поліпшення стану довкілля, зокрема формуванні екологічної культури населення;

·        популяризацію нетрадиційних для сільської місцевості видів виробництва та послуг, які створюють вищу додану вартість, підтримку самозайнятості мешканців через розвиток сільського зеленого туризму та приватного підприємництва.

 

ІІ. Визначення  мети Програми

Головною метою зазначеної Програми є збільшення доданої вартості в аграрній сфері, підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села та якості життя в сільській місцевості.

 

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми:

 

Напрям 1. Підвищення конкурентноздатності малого та середнього аграрного бізнесу.

1.1. Галузь  тваринництва.

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

2.2. Підтримка  сільськогосподарської дорадчої діяльності.

 

Напрям 1. Підвищення  конкурентноздатності малого та середнього

                    аграрного бізнесу.

         Малі сільськогосподарські виробники створюють понад 40 відсотків валового сільськогосподарського продукту, зокрема переважну частину картоплі, фруктів, овочів та молока. Вони охоплюють близько 80 відсотків населення, зайнятого у сільському господарстві. Понад 20 відсотків малих сільськогосподарських виробників здійснюють комерційну діяльність, реалізуючи власно вироблену продукцію переважно на локальних (місцевих) ринках, решта – ведуть натуральне та напівнатуральне виробництво.

 Малі сільськогосподарські виробники істотно впливають на якість життя у сільській місцевості та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Всупереч соціально-економічному значенню малих сільськогосподарських виробників, ще не створені законодавчі передумови для надання їм статусу повноправних учасників ринків, матеріальних, фінансових ресурсів та сільськогосподарської продукції. Відсутній доступ до системи охорони праці та соціального захисту. Вони майже не отримують державної підтримки на розвиток виробництва. Неефективною є система реєстрації малих сільськогосподарських виробників, обліку результатів їх діяльності, доходів та зайнятості в них.

З метою покращення результатів діяльності малих сільськогосподарських виробників та збільшення їх внеску у продовольче самозабезпечення і виконання ними економічних, екологічних і соціальних функцій на селі, необхідно розробити механізми державної підтримки для цих виробників, які сприятимуть підвищенню їх життєздатності та конкурентоспроможності, залученню інвестицій, зростанню і стабільності доходів, активізації участі у ринках аграрної продукції.

Головним завданням реалізації даної Програми є розроблення системи економічних та організаційних заходів щодо підтримки малих сільськогосподарських виробників для сприяння підвищенню їх продуктивності та доходності, модернізації, диверсифікації сільськогосподарської діяльності, нарощенню доданої вартості, використанню інноваційних каналів просування продукції, доступу до фінансів тощо, з особливим наголосом на реалізації можливостей молоді та жінок у веденні господарств сімейного типу.

1.1.Тваринництво

1.1.1. Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою.

Опис проблеми:

У галузі сільськогосподарського виробництва  тваринництво є тією галуззю, яка дає вагомий внесок до валового виробництва сільськогосподарської продукції . За останні роки спостерігається збільшення виробництва продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах .

Понад 46 відсотків виробництва зосереджено в особистих селянських господарствах. На протязі останніх років спостерігається тенденція зменшення валового виробництва молока в господарствах населення.

Негативний вплив на функціонування галузі проявляється в постійному скороченні поголів’я молочних корів.

Тенденція скорочення обсягів виробництва продукції у цій категорії господарств зберігається, що ставить під загрозу зменшення надходження сировини для переробної  промисловості, а звідти, і споживання продуктів тваринного походження на душу населення відповідно до фізіологічно обґрунтованих норм, особливо м’яса, зменшення зайнятості населення та погіршення платоспроможності громадян як області так і району.

Особисті селянські господарства та сімейні ферми потребують підтримки у створенні умов для виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, забезпеченні її якості, відповідно до діючих стандартів, запровадженні засобів малої механізації, підвищенні продуктивності і генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби, шляхом проведення штучного осіменіння спермою атестованих племінних бугаїв з високим генетичним потенціалом.

Але, науково доведено, що теличка, одержана від штучного осіменіння спермою племінного бугая, ставши коровою, та успадкувавши генетичні якості, може дати на 500-1500 кг молока більше своєї матері.

Виникла об’єктивна потреба змінити стратегію ведення скотарства з наданням першочергового значення в нарощуванні валового виробництва продукції в індивідуальному секторі, зниженні його собівартості, використанні прогресивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та підвищенні якості і конкурентоспроможності молочної сировини.

Тому на сьогодні вкрай актуальним є надання фінансової підтримки домогосподарствам, що прагнуть покращити якість продукції та модернізувати власне виробництво, і для яких таке виробництво є єдиним джерелом існування. В перспективі такі особисті селянські господарства при збереженні та нарощенні поголів’я будуть мати можливість трансформуватись, або у фермерські господарства сімейного типу, або зареєструвати власне підприємництво, що в підсумку забезпечить створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення, покращення умов праці селян.

 

Напрямок підтримки: Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою.

 

Мета:

Оптимізація виробничих процесів, збільшення виробництва тваринницької продукції та поліпшення її якості, шляхом стимулювання особистих селянських господарств та сімейних ферм до здійснення якісного відтворення маточного поголів’я, з метою покращення генетики майбутнього маточного поголів`я тварин.

IV. Перелік заходів і завдань Програми та результативні показники:

·        заохотити власників ОСГ  до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення;

·        підвищити необхідний рівень продуктивності тварин;

·        покращити якість виробленої сировини;

·        отримати здорове маточне поголів’я, шляхом усунення парування доморощеними бугаями та розповсюдження інфекційних захворювань;

·        перевести роботу виробництва продукції тваринництва в індивідуальному секторі на більш організований рівень.

Заходи:

·       Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби в сімейних фермах та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, шляхом повернення коштів у розмірі 100% вартості послуг за  одноразове парування.

    Результати:

·        стабілізація чисельності поголів’я в індивідуальному секторі та його подальше нарощення до 10  голів в рік;

·        покращення генетичних якостей сільськогосподарських тварин;

·        збільшення  виробництва  молока  в  господарствах  населення  до 25 тонн, зокрема, підвищення продуктивності корів до 5000 кг молока на корову за рік, а також покращення його якості;

 

Фінансове забезпечення напрямку програми

    Буде здійснюватись за рахунок коштів  обласного  бюджету протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах обласного  бюджету складає – 60,0 тис грн.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми

 тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

60,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Районний бюджет т

 

 

 

 

 

 

Бюджет сільських і селищних рад

 

 

 

 

 

 

інші джерела не заборонені законом

 

 

 

 

 

 

Разом

60,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

 

1.1.2.  Розвиток бджільництва.

 

Опис проблеми: Україна – одна з провідних держав світу, яка має розвинене бджільництво, що забезпечує запилення ентомофільних сільськогосподарських культур, виробництво достатньої кількості меду, воску, квіткового пилку, прополісу, маточного молочка, бджолиної отрути для потреб населення, харчової, медичної, парфумерно-косметичної й інших галузей та для експортних потреб. У світі Україну визнають як батьківщину культурного бджільництва. Україна входить до п’ятірки країн – найбільших виробників меду.

Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого гомогенату, бджолиної отрути, які є основою виготовлення низки цінних лікувальних препаратів та продуктів харчування. На жаль, виробництво цих продуктів щорічно зменшується через відсутність їх збуту. Окрім медово - запилювального, в галузі бджільництва розрізняють ще такі виробничі напрямки, як: медово-товарний, запилювальний, бджолорозплідницький, комплексний.

 Бджолозапилення сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків, і навіть більше, залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та насіння, збільшується їхня натуральна вага.

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур при запиленні квіток бджолами в середньому становить: гречки – 41 відсоток, червоної конюшини – 75, люцерни – 50, баштанових – 60, плодових - 65, гірчиці - 35-61, ріпаку – 25-30, соняшнику – 40 відсотків. На частку бджолозапилення припадає 85-90 відсотків і лише 10-15 відсотків іншими комахами.

Формуючись у самостійну галузь народного господарства, бджільництво потребує комплексного підходу для розвитку галузі, взаємозв’язку зі спорідненими й обслуговуючими галузями на підставі взаємовигідних економічних відносин та паритету цін. Перехід до ринкової економіки відкриває широкі можливості для розвитку бджільництва в господарствах з різними формами власності та видами господарювання - у державних  підприємствах, агроформуваннях, фермерських і особистих селянських господарствах.

Напрямок програми базується на нормах Закону України «Про бджільництво» від 22 лютого 2000 року № 1492-І.

Мета:

·        підвищення врожайності сільськогосподарських культур за рахунок запилення бджолами, забезпечення населення продукцією бджільництва,  підтримка і розвиток масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості бджолосімей, відродження промислу медоваріння, створення лікувально-профілактичних центрів апітерапії.;

·        ріст зайнятості населення через збільшення кількості осіб, які будуть займатись бджільництвом.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Забезпечення населення продукцією бджільництва,  підтримка і розвиток масового, товарного утримання пасік, збільшення кількості бджолосімей.

Розширення виробництва продукції бджільництва дасть можливість забезпечити одержання високоякісної, екологічно чистої та безпечної для здоров’я людини продукції бджільництва і брати участь у національних та міжнародних виставках.

Ветеринарне забезпечення галузі

             Для забезпечення ветеринарними препаратами та медикаментами в бджільництві існує мережа ветеринарних аптек різних форм власності та спеціалізованих магазинів.

          При проведенні лікувально-профілактичних заходів, з метою одержання високоякісної та екологічно чистої продукції бджільництва, необхідно передбачити використання препаратів виготовлених на основі фітосировини українського виробництва та звести до мінімуму використання антибіотиків.

           Періодично  досліджувати мед  на наявність антибіотиків в державних лабораторіях ветеринарної медицини.

          Проводити обов’язкову  противароатозну обробку бджіл, по необхідності профілактику та лікування від гнильцю, аскосферозу, нозематозу  сертифікованими препаратами та засобами.

          Зобов’язати аграріїв проводити обробку рослин отрутохімікатами відповідно до чинного законодавства, не допускати  негативного впливу на популяцію бджіл в області.

Заходи:

·        Підтримка пасічників-початківців, випускників ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області останнього року випуску перед звітним, мешканців Глобинського району, шляхом відшкодування 30% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 10 тис. грн. на одну особу, при умові співфінансування з місцевих бюджетів у співвідношенні 15% місцевий бюджет та 15% обласний бюджет, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 5%.  

Результати:

–        подальший розвиток галузі бджільництва;

–        нарощення обсягів виробництва та реалізації таких важливих та життєво необхідних продуктів як мед, пилок, віск, прополіс.

–        розвиток самозайнятості та підприємництва на селі;

–         забезпечення збільшення врожаїв сільськогосподарських культур;

–        створення мінімум 10 робочих місць;

–        збільшення племінного стада мінімум на 50 бджолосімей, продуктивності, впровадження чистопорідного розведення бджіл,  також впровадження нових порід бджіл, характерних для запилення окремих сільськогосподарських  культур.

Фінансове забезпечення напрямку програми:

 

Буде здійснюватись за рахунок коштів  районних бюджетів протягом 2016 – 2020 років. Розрахункова загальна потреба в коштах складає  200,0 тис,грн. в тому числі з обласного бюджету- 70,0 тис.грн.,  з районного бюджету – 130,0тис грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

70,0

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

Районний бюджет

130,0

20,0

20,0

30,0

30,0

30,0

інші джерела не заборонені законом

 

 

 

 

 

 

Разом

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

Напрям 2. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері.

2.1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Значна частина сільськогосподарської продукції в області виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Тому, вирощена сільськогосподарська продукція, як правило, реалізується на стихійних ринках, через посередників за заниженими цінами, а іноді, залишається на полях або псується.

Традиційним засобом виживання дрібних ринкових суб’єктів є кооперація, яка завжди надавала можливість  виходу із ситуації, що вважається критичною та кризовою. Кооператив дійсно є ефективним засобом самодопомоги для тих, хто опинився в скрутному становищі.

Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність будь-якої державної підтримки.

В даний час створились найбільш сприятливі умови для створення і розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, зернових переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів.

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, особистими селянськими господарствами та фізичними особами в області, як і в Україні в цілому, можливе за умови фінансової підтримки розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх самозайнятості, створення ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції.

Крім цього, на користь розвитку кооперації в районі  впливає факт усвідомлення, що особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи - сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до вимог СОТ і кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції.

Напрямок підтримки: Часткове відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

Мета:

Метою програми є:

·        сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

·        вирішення питання просування сільськогосподарської продукції особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок;

 

Завдання:

–       поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

–       надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

–       стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;

–       підвищення доходів сільського населення.

Заходи:

–       організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих селянських господарств, селянських фермерських господарств та фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі таких кооперативів;

–       стимулювання створення нових та відновлення діяльності зареєстрованих недіючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є виключно особисті селянські, фермерські господарства, фізичні особи та підприємці – сільськогосподарські товаровиробники, шляхом компенсації 90% вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування (з урахування сум податку на додану вартість), але не більше ніж
600 тис. грн., за умови співфінансування 40% – з обласного бюджету, 50% – з місцевих бюджетів та/або інших джерел і 10% – кошти членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з поступовим зменшенням частки обласного бюджету до 20%;

–       надання дорадчих послуг сільському населенню з питань розвитку і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

–       висвітлення у регіональних засобах масової інформації позитивного досвіду діяльності різних видів обслуговуючих кооперативів, поширення ідей кооперативного руху.

Результати:

–       підвищено рівень знань з основ кооперації та переваг функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в районі;

–       підвищено рівень конкурентоздатності особистих селянських господарств, селянських фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, що стали членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

Фінансове забезпечення напрямку програми

Виконання напрямку Програми буде здійснюватись за рахунок коштів співфінансування обласного та місцевих бюджетів, організацій-донорів, членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів протягом 2016 – 2020 років.

Розрахункова загальна потреба в коштах складає 599,4 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 187,4 тис. грн., з місцевих бюджетів та/або інших джерел – 352,0 тис. грн., кошти членів кооперативів – 60,0 тис. грн.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми, тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

187,4

38,4

48,0

36,0

36,0

29,0

Місцеві бюджети та/або інші джерела

352,0

48,0

60,0

72,0

72,0

100,0

Кошти членів СОК

60,0

9,6

12,0

12,0

12,0

14,4

Разом

599,4

96,0

120,0

120,0

120,0

143,4

 

2.2. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект

 

На фоні позитивних тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва для сільських територій  району все більш гострішими стають такі проблеми, як незадовільний стан  зайнятості та доходів селян, трудова міграція, занепад соціальної інфраструктури, поглиблення демографічної кризи та відмирання сіл.

У сучасних складних економічних умовах при високому рівні безробіття на селі фермерські та особисті селянські господарства набули важливого соціально-економічного значення, оскільки перетворилися для селян у найважливішу складову способу їх життя, зайнятості і формування сімейного бюджету.

Зрозуміло, що подальші якісні і структурні трансформації сектора аграрної економіки, посилення конкурентоспроможності товаровиробників в умовах глобалізації продовольчих ринків значною мірою гальмується недостатнім рівнем економічної культури в країні як сукупності знань, навичок і досвіду ведення аграрного бізнесу в нових умовах господарювання. Більшість сільського населення перебуває осторонь прогресивно-перетворюючої діяльності. Адже залишаючись господарем лише особистого селянського господарства не можна сформувати риси підприємця, менеджера, лідера, які визначають ринковий тип економічної культури і поведінки.

Розбіжність у поглядах селян щодо сприйняття сучасних реформ зумовлена соціально-економічними проблемами трансформаційного характеру і стереотипами адміністративно-командної системи господарювання,  звідти боязнь перемін, пасивність, а то і відчуженість від процесу проведення реформ, розгубленість при виборі свого місця в сучасній системі аграрних відносин.

Лише використовуючи сучасні знання, застосовуючи сучасні технології, техніку можна перетворити сільське господарство України на високоефективний сектор економіки. На жаль, селяни, дрібні сільськогосподарські товаровиробники сьогодні відірвані від значної частини наукових, технологічних досягнень. Дорогою до знань для цієї частини населення є сільськогосподарське дорадництво.

Програма розроблена з врахуванням норм Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного Реєстру.

Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів районного бюджету між переможцями конкурсу.

       

 Мета Програми:

Метою Програми є забезпечення ефективної діяльності  сільськогосподарської дорадчої служби (сільськогосподарського дорадництва) для задоволення потреб сільськогосподарських  товаровиробників  та сільського населення у розширенні професійних знань і вдосконаленні їх практичних  навичок, підвищенні  ефективності  господарювання,  активного розвитку  сільської місцевості, підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення, а також забезпечення конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності.

 

Програма передбачає виконання таких основних завдань:

-         інформаційно-дорадче забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва;

-         сприяння створенню умов для прибуткового господарювання в агропромисловому виробництві;

-         сприяння розвитку сучасної інфраструктури стабільного аграрного ринку;

-         розвиток сільських територій та розв’язання соціальних проблем   сільського населення.

Основними методами та заходами дорадчої діяльності є:

–       проведення навчальних семінарів з питань сільськогосподарських технологій, агробізнесменеджменту та маркетингу, диверсифікації виробництва, несільськогосподарського підприємництва, створення нових робочих місць на селі, сприяння самозайнятості й зайнятості сільського населення, розв’язання соціальних і побутових проблем у сільській місцевості, які можуть поєднуватись із проведенням демонстраційних показів;

–       надання групових та індивідуальних дорадчих послуг (порад і консультацій) сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню щодо розв’язання їх управлінських та ділових проблем, оптимізації бізнесу, підвищення прибутковості економічної діяльності, створення та діяльності обслуговуючих кооперативів, відгодівлі та штучного запліднення тварин, пенсійного забезпечення, оподаткування, збуту продукції тощо;

–       видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, книг, публікацій у засобах масової інформації тощо для забезпечення сільськогосподарських підприємств і сільського населення інформацією про особливості та необхідність створення обслуговуючих кооперативів згідно з чинним законодавством, ціни, ринки, сучасні технології, досягнення науки в зрозумілій для них формі;

–       проведення засідань, круглих столів, конференцій, зборів сільських громад, ініціативних груп, керівників сільськогосподарських підприємств, власників особистих селянських і фермерських господарств, органів  державної влади і місцевого самоврядування для обговорення найбільш актуальних проблем, що пов’язані з розвитком сільських територій;                

–       організації сільських громад через підтримку створення ініціативних (робочих) груп, органів самоорганізації, громадських організацій сільського населення для розв’язання соціальних проблем;

–       підтримки сільського населення, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади у формуванні інфраструктури аграрного ринку, розвитку кооперації, організації роботи комунальних підприємств, установ соціальної сфери;

–       залучення експертів-дорадників, працівників закладів аграрної науки та освіти для розв’язання проблем сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення;

–       організації дорадчого супроводження кооперативів, громадських організацій, клубів за інтересами, що організовані сільськими жителями, базових та пілотних фермерських, особистих селянських господарств, підприємців.

        Перелік заходів затверджується головним розпорядником коштів.

 

Очікувані результати:

   У ході реалізації визначених у програмі заходів буде створено умови пристосування              суб’єктів різних форм власності на селі до вимог ринкової економіки для досягнення         таких цілей:

-         залучення у виробництво сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств, перетворення їх у фермерські господарства або інші суб’єкти господарювання, надання допомоги  щодо їх участі у виконанні державних та місцевих програмах розвитку сільських територій;

-         створення не менше 5  додаткових робочих місць;

-         заохочення молоді до роботи і проживання в сільській місцевості,;

-         сприяння розвитку сільських територіальних громад, поліпшенню інфраструктури сільських населених пунктів;

-         сприяння розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах шляхом створення сімейних ферм з метою покращення якості продукції, що виробляється;

-  сприяння формуванню кооперативних каналів збуту сільськогосподарської          продукції, стимулювати процес створення та функціонування обслуговуючих     кооперативів та інших об’єднань;

-   створення умов для залучення іноземних інвестицій, грантів, кредитних           ресурсів в     проекти розвитку малого аграрного бізнесу та розвитку      сільських територій;

 

Фінансове забезпечення напрямку :

Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного та районного бюджету протягом 2016 – 2020 років згідно Порядку використання коштів районного бюджету на виконання заходів розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.

Для підтримки сільськогосподарської дорадчої діяльності розрахункова загальна потреба в коштах складає  170,0 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету – 100,0 тис. грн., з районного бюджету – 70,0 тис. грн.,.

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

Етапи виконання Програми,

тис. грн.

роки

2016

2017

2018

2019

2020

Обласний бюджет

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Районний  бюджет

70,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Разом

170,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

 

 

                                  VII. Координація та контроль за виконанням програми

 

Зміни  до програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

            - включення до програми додаткових заходів та завдань, напрямів використання коштів;

            - уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку напрямів використання коштів, строків виконання програми та окремих заходів і завдань;

            - виключення із затвердження програми окремих заходів і завдань, напрямів використання коштів, щодо  яких визначено недоцільним подальше фінансування.

         Пропозиції щодо внесення змін до програми, а також припинення її виконання подаються відділом АПР на розгляд постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин.

 

 Рішення про внесення змін до програми приймається сесією районної ради.                          

 

Відповідальним виконавцем програми є управління  агропромислового розвитку Глобинської  районної державної адміністрації.

Моніторинг за ходом виконання Програми покладається на управління агропромислового розвитку Глобинської  районної державної адміністрації.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія  районної ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює Глобинська районна рада.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації до 1 лютого наступного за звітним роком подає інформацію про виконання заходів програми у сектор економічного розвитку і торгівлі.

 

 

Начальник управління агропромислового

розвитку Глобинської районної

державної адміністрації                                                                  Ж.С.Лук’яненко

 


 

Паспорт

Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління агропромислового розвитку Глобинської  райдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.14 № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року”, рішення обласної ради від 16 січня 2015 року щодо реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, розпорядження голови РДА №295 від 12.08.2016р «Про розробку Програми   розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020року.

3

Розробник Програми

Управління   агропромислового розвитку райдержадміністрації

4

Відповідальні    виконавці Програми

Управління  агропромислового розвитку районної державної  адміністрації

6

Учасники Програми

Управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації представники малого та середнього бізнесу, сільські,селищні ради, фермерські, особисті селянські господарства,

 

7

Термін реалізації Програми

Протягом 2016 – 2020 років

 

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет , бюджети сільських і селищних  рад  інші джерела не заборонені законом

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього тис.грн  в т.ч.

1029,4

9.1

Коштів обласного бюджету

417,4

9.2

Коштів районного бюджету

552,0

9.3

Коштів інших джерел,не заборонених законодавством

60,0

 

Додаток 1

 

                                                                                                  ПОРЯДОК

використання коштів районного бюджету на виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Глобинського району за пріоритетними напрямками на період до 2020 року (надалі - Програма) спрямованої на реалізацію Стратегії розвитку Глобинського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням  сесії районної ради від    …..   2016 року.

1.2. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання пріоритетних завдань з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, визначених Програмою, за такими напрямами:

- відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам (далі ОСГ) по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання, селянським фермерським господарствам  (далі СФГ) на реконструкцію тваринницьких ферм;

-  розвиток бджільництва;

-  розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

-  підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.

1.3. Головним розпорядником бюджетних коштів  та відповідальним виконавцем Програми є Управління  агропромислового розвитку Глобинської РДА.

1.4. На конкурсній основі розподіляються кошти на виконання  нижченаведених заходів Програми:

·        - стимулювання розвитку бджільництва;

·        -  підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності;

 

         1.5 Відповідальними за виконання заходів, які фінансуються шляхом надання субвенції місцевим бюджетам є уповноважені структурні підрозділи райдержадміністрацій та  виконкомів об’єднаних територіальних громад (надалі – Уповноважені органи).

Субвенції розподіляються між місцевими бюджетами на підставі рішення сесії обласної ради.

1.6. Фінансова підтримка не надається  заявникам, які:

-  визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство (для юридичних осіб);

-  перебувають у стадії припинення юридичної особи;

- перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

- мають заборгованість  з податків і зборів;

- отримали фінансову підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

1.7. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть заявники на участь у Програмі.

 

Положення для заходів, які проводяться на конкурсній основі

 

1.8. Для проведення конкурсу з визначення учасників Програми Управління  АПР утворює комісію, до складу якої входять спеціалісти Управління  агропромислового розвитку Глобинської РДА, фінансового управління Глобинської  РДА, сектору економічного розвитку і торгівлі  Глобинської  РДА, Державної фінансової інспекції у Полтавській області (за згодою). Очолює комісію начальник управління  АПР Глобинської РДА.

1.9. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу у друкованих засобах масової інформації, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комісії.

1.10. В оголошенні про проведення конкурсу передбачається подання наступної інформації:

- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

- термін подачі документів;

- завдання і заходи з підтримки та розвитку агропромислового комплексу, які будуть фінансуватись на конкурсній основі;

- критерії та умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка з  районного бюджету, а також обсяг такої підтримки будуть  визначені комісією та  встановлені обсяги такої підтримки;

       - номер і дата документу, яким затверджено Порядок використання коштів  районного бюджету на виконання заходів Програми.

       1.11. Претенденти на одержання фінансової підтримки на конкурсній основі подають до Комісії наступні документи:

Для юридичних осіб:

а) заявку за встановленою Управлінням агропромислового розвитку  формою (додаток 2)

б) копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити;

в) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід);

 г) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;

д) скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

е) письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного, районного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання (додаток7);

є) перелік документів,  визначених відповідно до напрямів фінансової підтримки;

для фізичних осіб:

а) заявку за встановленою Управлінням АПР Глобинської РДА формою (додаток 2);

б) копії паспорта  та коду, довідки про відкриття поточного рахунку в банку фізичної особи;

в) довідку про реєстрацію особистого селянського господарства, видану сільською, селищною чи міською радою;

г)  письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного, районного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та документи, визначені відповідно до напрямів фінансової підтримки (додаток 7);

д) перелік документів визначений відповідно до напрямів фінансової підтримки.

 

1.12. Подані  до Комісії документи реєструються у журналах реєстрації заявок на участь у конкурсі, які ведуться окремо по кожному із напрямів фінансової підтримки.

1.13. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно.

1.14. Засідання Комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 5  грудня звітного року. Комісія розглядає подані документи на участь у конкурсі у порядку черговості їх реєстрації за відповідним напрямом фінансової підтримки.

1.15. Рішення про надання фінансової підтримки приймається Комісією на її засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Відповідне рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії.

На підставі рішення Комісії протягом 3-х робочих днів складаються реєстри одержувачів фінансової підтримки (за встановленими управлінням АПР формами Додаток 3-6) та одержувачам фінансової підтримки видається довідка про одержання права на фінансову підтримку. Реєстри одержувачів коштів і платіжні доручення на виплату фінансової підтримки Управління  АПР Глобинської РДА протягом семи календарних днів з дати їх складання подає до управління Казначейства, яке здійснює перерахування коштів на рахунки учасників Програми.

1.16. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні фінансової підтримки, Управління  АПР Глобинської РДА направляє у триденний строк  заявнику письмове повідомлення із зазначенням причини відмови.

 

Положення для заходів, що фінансуються шляхом

надання субвенції місцевим бюджетам

 

1.17. Для визначення учасників Програми в частині видатків за рахунок районного бюджету Уповноважені органи створюють відповідну комісію (надалі – Комісія) та розпочинають приймання заявок та документів, що додаються до них, з дня оприлюднення оголошення щодо права отримання дотації у друкованих засобах масової інформації, а закінчують 1 грудня звітного року.

 1.18 Уповноважені органи на підставі рішення Комісії складають реєстр суб’єктів господарювання, яким нараховано кошти фінансової підтримки та подають його до Департаменту разом з підтверджуючими документами (довідка, договір, виписка із рішення сесії) від місцевих органів влади та/або інвесторів про готовність співфінансування в розмірі, передбаченому Програмою.  Останній реєстр подається  до 5 грудня поточного року.

1.19 Департамент формує реєстри  фактично нарахованих сум у розрізі місцевих бюджетів та подає до Департаменту фінансів облдержадміністрації.

1.20 Після надходження коштів субвенції Департамент здійснює  перерахування коштів на рахунки місцевих бюджетів відповідно до розпису субвенції з урахуванням фактично нарахованих сум.

1.21 Після отримання коштів субвенції Уповноважені органи відповідно до  реєстрів перераховують одержувачам  кошти на рахунки, відкриті в банках

 

ІІ Порядок використання коштів за заходами:

 

2.1. Відшкодування витрат сімейним фермам та особистим селянським господарствам по вирощуванню ВРХ, які пов’язані із селекційно-племінною роботою та придбанням обладнання.

 

2.1.1. Відшкодування вартості витрат на проведення штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби надається власникам сімейних ферм та ОСГ, які утримують від 3 до 20 корів, за штучно осіменену корову в поточному році, але не більше, ніж раз на рік.

Послуги зі штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби надаються племпідприємствами Полтавської області.

Комісії для відшкодування вартості штучного осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби власникам сімейних ферм та ОСГ, приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.19 цього Порядку:

- довідку про надані зі штучного осіменіння послуги, видану племпідприємством та завірена печаткою;

- довідку про наявність корів, видану сільською, селищною чи міською радою, не пізніше як за два тижні до дня її подання, у довільній формі;

- копії паспортів великої рогатої худоби.

 

2.2 Розвиток бджільництва:

 

2.2.1. Підтримка пасічників-початківців, випускників навчальних закладів  мешканців Глобинського району, шляхом відшкодування 50% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки), але не більше 3 тис. грн. на одну особу.

Фінансова підтримка надається пасічникам-початківцям, випускникам   з даної спеціальності навчальних закладів мешканців Глобинського району.

Для отримання фінансової підтримки до Комісії подаються такі документи,

- заявку за встановленою управління АПР Глобинської  РДА формою;

-  копії паспорта  та коду, довідки про відкриття поточного рахунку в банку фізичної особи або копію статутного документа та  довідку про банківські реквізити юридичної особи;

- копія диплома про закінчення навчального закладу;

- довідка з сільської, селищної ради  про реєстрацію пасіки за місцем її розташування;

-  ветеринарний паспорт на пасіку;

- копії платіжних документів на обладнання та матеріали (рахунок, платіжне доручення, видаткова накладна);

 

 2.4. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності:

 

До участі у виконанні заходів Програми залучаються на основі конкурсного відбору сільськогосподарські дорадчі служби, які внесені до відповідного державного Реєстру. Управління  АПР  з урахуванням стану розвитку сільськогосподарського виробництва і сільської місцевості, потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення в дорадчих послугах на конкурсних засадах визначає виконавців Програми, здійснює розподіл коштів районного бюджету між переможцями конкурсу.

Участь у конкурсі щодо надання соціально-спрямованих послуг беруть суб’єкти дорадчої діяльності – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадчих служб.

Для участі в конкурсному відборі суб’єкти дорадчої діяльності подають комісії такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.11 цього Порядку:

- завірені в установленому порядку копії установчих документів суб’єкта дорадчої діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;

- довідку про внесення до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб;

- довідку про наявність мережі дорадчої служби в області;

- звіт про діяльність суб’єкта дорадчої діяльності в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності за попередній період.

Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору є:

-  наявність більшої мережі дорадчої служби в області;

-  наявність матеріально-технічної бази;

- позитивний досвід роботи в галузі сільськогосподарської дорадчої діяльності;

- кількісний та якісний показник кваліфікованих кадрів (дорадників та експерт-дорадників);

- різноманітність послуг, що надає суб’єкт дорадчої діяльності.

Кошти щомісячно перераховуються головним розпорядником на рахунок виконавця згідно актів виконаних робіт, передбачених планом заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності.

Кошти, які виділені з районого бюджету для підтримки розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності в районі, використовуються відповідно до затверджених сесією районної ради Напрямів та заходів сільськогосподарської дорадчої діяльності Програми.

По закінченню фінансового року невикористані кошти повертаються до районного бюджету.

Суб’єкти дорадчої діяльності (переможці конкурсного відбору) щокварталу до 5 числа наступного місяця надсилають Управлінню АПР інформацію про використання бюджетних коштів та про свою фінансово-економічну діяльність.

 

ІІІ. Прикінцеві положення

3.1. З метою забезпечення повного та ефективного використання бюджетних коштів при потребі проводиться їх перерозподіл між напрямами і заходами Програми, а також перерозподіл субвенцій між місцевими бюджетами відповідно до фактичних потреб. Перерозподіл бюджетних коштів здійснюється за поданням Департаменту з послідуючим затвердженням  сесією обласної ради.

Фінансова підтримка переможцям конкурсу та субвенція місцевим бюджетам надається в порядку черговості надходження заявок.

         З метою забезпечення повного та ефективного використання коштів місцевого бюджету при потребі вносяться зміни до ресурсного забезпечення Програми. Фінансова підтримка переможцям конкурсу надається в порядку черговості надходження заявок.

3.2. Департамент щоквартально (наростаючим підсумком) до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає Департаменту економічного розвитку і Департаменту фінансів облдержадміністрації інформацію про стан використання коштів, що надані на реалізацію заходів Програми.

3.3. Не пізніше ніж через два місяці після закінчення бюджетного року Департамент надає вищезазначеним підрозділам облдержадміністрації та постійній комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин Полтавської обласної ради підсумковий звіт щодо виконання заходів Програми та пояснювальну записку про виконану роботу.

3.4. Не пізніше ніж через два місяці після закінчення бюджетного року Управління районної державної адміністрації надає Глобинській районній раді підсумковий звіт щодо виконання заходів Програми.

3.5. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

Начальник

управління агропромислового

розвитку Глобинської РДА                                                   Ж.С.Лук’яненко

 

 

Наверх ↑