ПРОГРАМА розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2015 - 2017 роки

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНА

рішенням 29 сесії Глобинської районної ради

 6 скликання від 23.01.2015 року

 

 

 

ПРОГРАМА

 

розвитку малого підприємництва

 у Глобинському районі на 2015 - 2017 роки

 

 

 

Паспорт Програми розвитку малого підприємництва

у Глобинському районі на 2015-2017 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Глобинська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови райдержадміністрації  № 313 від 01.08.14. «Про робочу групу з розроблення проекту районної Програми розвитку малого підприємництва на 2015-2017 роки»

 

3.

Розробник програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

 

4.

Співрозробники програми

Районний центр зайнятості,

Управління агропромислового розвитку,

Асоціація фермерів Глобинського району,

Рада підприємців у Глобинському районі,

Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ,

Громадська рада при районній раді

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

6.

Учасники програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі

райдержадміністрації,

Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ,

Рада підприємців, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, кредитна спілка «Глобинська»,

Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва,

міська,селищна, сільські ради,

Глобинський відділ держземагентства,

управління агропромислового розвитку,

Асоціація фермерських господарств, дирекції ринків, ЗМІ

 

7.

Термін реалізації програми

2015-2017 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні

програми (для комплексних програм)

 

 

                             -

9.

Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн.

 

11800

9.1.

Кошти районного бюджету (за час дії Програми, 2015-2017 роки), тис.грн.

 50

 

9.2.

Кошти інших джерел (за час дії Програми, 2015-2017 роки), тис.грн.

11750

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

          Мале підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку району як провідний сектор ринкової економіки. За останні роки мале підприємництво стало самостійним елементом ринкової економіки. Підприємництво сприяє задоволенню споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції та роздрібного товарообороту, продовжує виконувати соціальну функцію, утворюючи робочі місця та наповнюючи бюджет. Представники малого бізнесу складають численну групу власників, яка створює масову продукцію першої необхідності, гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і пропозиції

 Кількість фізичних осіб-підприємців, що перебували на податковому обліку станом на 01.01.2012р. становить 1375 чол.,станом на 01.01.2013-1422 чол., станом на 01.01.2014р.-1473 чол.

Станом на 01.01.2013 року зареєстровано 339 малих підприємств. На 10 тис. населення району в середньому у 2013 році припадало 70 малих підприємств.

         На малих підприємствах працює близько 3 % працівників до кількості населення у працездатному віці. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва складає 13,6 %. Надходження до місцевого бюджету від сплати єдиного податку суб»єктами підприємницької діяльності склали у 2012 р.-3,5 млн.грн.,у.2013 р.-4,3 млн.грн.,у 2014 р.-4,7 млн.грн.

         Середньорічна  кількість  працюючих  на  малих  підприємствах  за 2013 р.- 1764 чол.

         За 2013 рік  малі  підприємства району  реалізували  продукції, робіт, послуг  на  суму 440,8 млн.грн.

        У  галузі  малого  підприємництва  протягом 2013 року створено  нових  робочих  місць– 226, у 2014 році- 237.

         Питома вага зайнятих на малих підприємствах від загальної кількості зайнятих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності становить  20,4 %.

Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку підприємництва в районі, сектор малого бізнесу розвивається повільними темпами і має диспропорції.

Практично не змінюється структура сфери діяльності малого бізнесу. Як і раніше, діяльністю у торговельній сфері зайнята основна частина фізичних осіб – підприємців.Середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу  залишається  нижчою, ніж в цілому по району.

Слід зазначити, що мале підприємництво як самостійне соціально-економічне явище існує й розвивається за складних умов сучасної економіки, стикаючись із безліччю проблем, переважна більшість яких обумовлена недостатністю державної підтримки. На зниження життєздатності суб’єктів малого та середнього бізнесу впливають значне податкове навантаження, обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість матеріальної та  технічної складових діяльності малого підприємництва.

Для здійснення виробничого процесу суб’єкти малого підприємництва змушені купувати ресурси (паливо, електроенергію тощо) за високими цінами, продаючи свою продукцію за цінами нижчими через недостатню платоспроможність споживачів.Тому, з часом малі підприємства стають неконкурентоспроможними і зникають. Слід зауважити, що основним джерелом інвестування для малих підприємств залишаються власні фінансові ресурси. Доступ до альтернативних джерел фінансування (бюджетного чи кредитного) у суб’єктів підприємництва залишається обмеженим.

Діючі суб’єкти малого підприємництва стикаються з труднощами у реалізації продукції та доступі до сировини і матеріалів. Дуже часто наявна сировина не відповідає двом факторам: ціновому і якісному. Крім того, процес ведення бізнесу ускладнюється непростими взаємовідносинами з природними монополіями.

Проблемами розвитку малого підприємництва також є:

- недосконале нормативне регулювання підприємницької діяльності та складність адміністративних процедур;

- недостатність фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів;

- обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до інформаційних ресурсів;

- недостатній рівень кваліфікації зайнятих в  малому та середньому підприємництві;

- відсутність інноваційної інфраструктури та недорозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва  взагалі.

 

Мета Програми

 

Дана Програма відображає аналіз сучасного стану підприємництва та являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва. Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики розвитку малого підприємництва в тісному зв’язку з політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками розвитку.

Метою Програми є створення умов для зміцнення малого і середнього підприємництва через покращення схем підтримки започаткування МСП,  налагодження зв’язків суб’єктів малого та середнього бізнесу з науковими установами для запровадження інновацій, підвищення конкурентоспроможності продукції малих та середніх підприємств та розширення ринків її збуту, розвиток малого та середнього підприємництва в пріоритетних галузях та галузях, що активно розвиваються.

            Головною метою Програми розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2015-2017 роки є спрямування дій органів виконавчої влади,її структурних підрозділів,суб’єктів малого підприємництва ,об’єднань підприємців на сприяння   розвитку   малого бізнесу, забезпечення стабільних умов для подальшого його функціонування, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності та збільшення нових робочих місць.

 

 

Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми галузі,

строки та етапи виконання програми.

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва та виконання завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектору економіки на процес становлення громадянського суспільства.

Програмою передбачено проведення заходів щодо реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого підприємництва.

Передбачається, що реалізація заходів Програми сприятиме сталому розвитку малого бізнесу, що забезпечить зростання доходів населення району та місцевих бюджетів.

 

Основні заходи Програми спрямовані на:

- забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

- розбудову системи надання адміністративних послуг;

- забезпечення процедур видачі документів дозвільного характеру для здійснення підприємницької діяльності у відповідності до чинного законодавства та підвищення якості надання адміністративних послуг;

-створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в пріоритетних сферах;

-  інформаційну підтримку суб’єктів підприємництва щодо можливостей отримання фінансових ресурсів;

-  забезпечення розповсюдження позитивного досвіду впровадження інвестиційних проектів на території району;

-  залучення незайнятого населення та молоді зокрема до підприємницької діяльності.

      

Ресурсне забезпечення районної програми розвитку малого підприємництва

 у Глобинському районі на 2015-2017 роки

11800 тис.грн. (Одинадцять мільйонів вісімсот тисяч грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис.грн.

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

 2015  рік

  2016  рік

2017рік

Обсяг ресурсів усього тис.грн.

3680

3960

4160

11800

в т.ч. місцевий бюджет

районні, міські бюджети

30,0

10,0

10,0

50

бюджети сіл, селищ, міст  районного підпорядкування

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

3650

3950

4150

11750

кошти державного бюджету

-

-

 

 

 

-

 

Перелік завдань і заходів програми та результативні показники.

Основні завдання Програми:

 

-       забезпечення постійної співпраці між бізнесом, органами виконавчої

    влади та  місцевого  самоврядування  для створення більш ефективного    

    регуляторного середовища;  

–     формування умов для зростання кількості суб’єктів малого підприємництва, чисельності самозайнятих,  підвищення конкурентоздатності даного сектору економіки;

–     розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що розширить доступ суб’єктів підприємництва до необхідних послуг та ресурсів;

–     використання незадіяних виробничих площ з залученням вітчизняних та іноземних інвесторів до реалізації перспективних інвестиційних проектів;

–     сприяння суб’єктам малого підприємництва - товаровиробникам у просуванні власної продукції шляхом проведення ярмарково-виставкових заходів;

–     надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб’єктам малого підприємництва;

–     збільшення частки податкових надходжень до районного бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва;

-   забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва.

Реалізація програмних заходів сприятиме збільшенню загальної кількості зайнятого населення та скороченню рівня безробіття, підвищенню доходів населення, збільшенню податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, підвищенню соціальної відповідальності  малого бізнесу, розширенню ринку товарів, робіт, послуг, підвищенню рівня правової та економічної грамотності, забезпеченню малого бізнесу підготовленими кадрами та створенню умов для самореалізації.

 

Результативні показники  районної  програми  розвитку  малого

підприємництва  Глобинського  району  на 2015-2017 роки.

 

   1

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових  показників

Вихідні дані  на початок дії Програми

Очікувані результати

 

 

1.Кількість діючих малих підприємств / кількість МП на 10 тис.чол.насел.(одиниць)

   70

      75

 

2.Чисельність працюючих на малих підприємствах( осіб)

  1764

 1860

 

3.Кількість підприємців-фізичних осіб

1473

 1600

 

4.Кількість фермерських  господарств(одиниць)

205

 208

 

5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону, %

13,6

14,1

 

6.Надходження єдиного податку (тис.грн.)

4700

5400

 

7.Кількість об'єктів інфраструктури  підтримки малого підприємництва (одиниць)

· Бізнес-центри

· Бізнес-інкубатори

· Технопарки

· Лізингові центри

· Фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

· Фонди підтримки підприємництва

· Інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

· Біржі

· Інформаційно-консультативні установи

· Страхові компанії

· Аудиторські фірми

   

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

8.Кількість створених робочих місць у ФОП  (одиниць)

237

350

 2.

Терміни і етапи реалізації Програми

2015- 2017

 

 3.

Об»єми коштів, необхідних на  фінансування заходів( тис.грн.)

11800

 

 4.

Основні джерела фінансування

Кошти райбюджету, кредитні  спілки, кошти центру зайнятості

 5.

Система організації контролю за виконанням Програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації

 

Критерії ефективності Програми:

–       збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення;

–       зростання чисельності працюючих на малих підприємствах;

–       збільшення кількості фізичних осіб - приватних підприємців;

–       збільшення частки реалізованої суб’єктами малого підприємництва продукції (робіт, послуг);

–       збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до місцевого бюджету;

–       приріст створених суб’єктами малого підприємництва робочих місць.

 

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2015-2017 роки.

 

                                  1.Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

 

Назва напряму діяльності

 

Перелік заходів програми

Виконавець

Термін

викона-ння

Джерело фінансу-

вання

Орієнтовані обсяги фінансува-ння , тис.грн

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підтримка правового регулювання малого підприємництва та реалізація регуляторної політики відповідно до указу Президента України № 89 / 2000  від 22.01.00 «Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва» , Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва»

1.1.Забезпечити :

- планування підготовки проектів регуляторних актів та заходів з реалізації регуляторної політики;

- погодження проектів регуляторних актів;

-публічне обговорення проектів регуляторних актів , які суттєво впливають на ринкове середовище;

- проведення моніторингу реалізації та ефективності дії прийнятих регуляторних актів;

                                               

1.2.Здійснювати аналіз звернень підприємців, узагальнювати та подавати пропозиції до центральних органів виконавчої влади про внесення змін до діючих законодавчих актів.

 

 

 

Райдержадміні-страція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райдержадміні-страція,

Глобинське відділення Кременчуцької

ОДПІ, Рада підприємців, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержад-міністрації

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Підтримка правового регулювання малого підприємництва та  реалізація регуляторної політики відповідно до Указу Президента України № 89/ 2000 від 22.10.00.

 

 

 

 

 

2

Формування сприятливого середовища для МП

2.1.Забезпечити роботу постійно діючої прямої телефонної лінії.

Райдержадміні-страція

постійно

-

-

Створення сприятливого середовища для підприємців

2.2.Проводити роз'яснення громадянам їх права на здійснення підприємницької діяльності через :

-постійні рубрики у ЗМІ

-консультування населення та суб'єктів підприємницької діяльності через діяльність центру надання адміністративних послуг,центру зайнятості, податкової інспекції.

РДА, ДПІ, Центр зайнятості, ЗМІ

постійно

-

-

-«-

2.3. Систематично проводити семінари та інформаційні зустрічі з платниками податків щодо застосування норм та змін податкового законодавства.

РДА, ДПІ

постійно

Кошти виконавців

За фактичними витратами

-«-

2.4.Організувати роботу у ЗМІ по пропаганді ідей підприємництва, суті та етики малого бізнесу з метою формуван-ня громадської думки та позитивного ставлення до підприємництва

РДА, ЗМІ

постійно

Кошти виконавців

За фактичними витратами

-«-

2.5.Організовувати зустрічі безробітних з успішними підприємцями-колишніми безробітними, що отримали кошти на започаткування власного бізнесу.

РДА, РЦЗ

постійно

      -      

     -

-«-

2.6. Брати участь у підготовці урочистих заходів з нагоди святкування Дня підприємця та відзначення провідних підприємців на обласному рівні.

Сектор економі-чного розвитку та торгівлі райдержадміні-страції

постійно

-

-

 

2.7. Забезпечити постійну роботу консультаційних пунктів з питань підприємницької діяльності

РДА, РЦЗ

постійно

-

-

Створення сприятливих умов для започаткуванні власної справи

3

Забезпечення відкритості процесу упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

3.1.Залучати об'єднання підприємців, громадськість до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань малого бізнесу.

РДА

 

постійно

        -

      -

Відкритість нормативного регулювання

3.2.Висвітлювати в ЗМІ прийняті регуляторні акти, що стосуються підприємницької діяльності.

РДА, ЗМІ

постійно

-

-

-«-

3.3.Проводити постійне вивчення думки підприємців ( через телефон постійно діючої прямої телефонної лінії) щодо перевірок, бюрократичного тиску та інших питань, які заважають роботі СПД.

РДА, Рада підприємців

    -

     -

      -

-«-

4

Надання фінансово-кредитної підтримки суб"єктів підприємницької діяльності

 

4.1.Забезпечення надання фінансової державної підтримки на зворотній основі для реалізації бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва,що відповідають пріоритетним напрямкам програми, на конкурсних засадах з  районного бюджету та Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва, а саме:

-бізнес-проектів, що реалізуються у реальному секторі виробництва та у сфері послуг;

-проектів, направлених на впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій, застосування нетрадиційних джерел енергії та виготовлення відповідного обладнання;

-проектів з розвитку сучасних форм кооперації в аграрному секторі;

-проектів у галузі тваринництва, садівництва, овочівництва, харчової промисловості;

-проектів у галузі екології;

-проектів в галузі спорту, туризму та оздоровлення;

-бізнес-проектів підприємців початківців та молоді, а також бізнес-проектів учасників молодіжних об’єктів інфраструктури;

проектів, направлених на впровадження суб’єктами підприємницької діяльності стандартів ISO та отримання сертифікатів ЄС на їх продукцію і послуги.

РДА

Постійно

Районний бюджет

2015 -10,0

2016-10,0

2017-10,0

 

Всього-30,0

Надання фінансово-кредитної підтримки СПД

 

 

4.2. Проводити конкурси (тендери) по розміщенню державних замовлень на придбання продукції , робіт, послуг за кошти різних бюджетів для потреб району із залученням до виконання замовлень підприємств малого бізнесу.

РДА

постійно

Кошти замовників

-

Підвищення рівня розвитку підприємництва

4.3. Інформувати населення про можливість та умови отримання кредитів, позик, інших форм фінансової підтримки МП

Банківські установи,

Кредитна спілка, РФПП

постійно

Кошти виконавців

-

-«-

4.4.Задіяти механізми фінансової підтримки через мережу кредитних спілок

РДА,

Кредитна спілка

постійно

Кошти кредитної спілки

2015-3500,0

2016-3800,0

2017-4000,0

Всього-11300

-«-

5

Залучення до підприємництва мало захищених верств населення

5.1.Надавати одноразову допомогу для відкриття підприємницької діяльності особам, які попередньо пройшли підготовку для започаткування власної справи

ЦЗ

постійно

Кошти ЦЗ

 2015-150,0

 2016-150,0

 2017- 150,0

 Всього-

 450,0

Залучення до підприємництва мало захищених верств населення

5.2.Забезпечити працевлаштування 10 інвалідів в сфері підприємництва.

ЦЗ,РДА

постійно

Кошти виконавців

За фактичними витратами

-«-

ІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва

6

Підвищення рівня розвитку

підприємництва

6.1. Здійснювати відбір суб'єктів малого бізнесу на конкурсних засадах щодо надання послуг населенню у сферах:

- будівництва;

- пасажирських перевезень;

- технічної інвентаризації;

- побутового обслуговування;

- благоустрою та озеленення міста, селища, району та ін.

РДА,

Міська рада,

селищна рада,

сільські ради

постійно

Кошти замовників

За фактичними витратами

- « -

6.2. Сприяти передачі СПД вільних виробничих площ, не використовуваного обладнання та майна комунальної власності для ведення підприємницької діяльності.

РДА,

районна рада

постійно

-

-

-«-

7

 

Розвиток підприємництва на селі

7.1.Інформувати суб'єктів МП щодо можливостей придбання сільськогосподарської техніки і запчастин, засобів малої механізації, нафтопродуктів

Асоціація фермерських господарств, дорадча служба, управління

агропромисло-вого розвитку

постійно

-

-

-«-

7.2.Здійснити заходи:

- щодо ліквідації стихійної торгівлі в районі шляхом реконструкції ринків та ринкових майданчиків;

- щодо збереження існую побутового обслуговування;

- поновити роботу заготівельних пунктів, де це можливо;

- поновлення роботи пунктів первинної переробки с.г. продукції, мініпекарень

РДА, рада підприємців, районна рада, міська рада, селищна рада, сільські ради, управління АПР

постійно

-

-

-«-

 

 

7.3.Сприяти створенню фермерських господарств, кооперативів та інших форм малого підприємництва з виробництва та переробки продукції.

Управління АПР, Асоціація фермерських господарств

постійно

-

-

-«-

8

Інформаційне забезпечення розвитку малого підприємництва

8.1. Формувати статистичні показники розвитку малого підприємництва у районі

Районний відділ статистики

постійно

-

-

-«-

8.2. Поширювати інформацію про:

-результати впровадження проектів підтримки МП в районі;

-діяльність об»єднань підприємців;

-успішні історії, позитивний досвід підприємств малого бізнесу шляхом запровадження тематичних сторінок, рубрик у ЗМІ

РДА, ЦЗ Рада підприємців, ЗМІ

постійно

-

-

-«-

9

Підвищення кваліфікації підприємницьких кадрів

9.1. Охопити незайняте населення інформаційними семінарами та тренінгами з основ підприємницької діяльності (150 чол.)

РЦЗ, РДА

постійно

Кошти вико-навців

За фактичними  витратами

Підвищення кваліфікації підприємницьких кадрів

9.1.1. Організація проведення тематичних семінарів та навчань.

 РЦЗ

протягом терміну дії Програми

Не потре-бує фінансува-ння

За фактичними витратами

Підвищення кваліфікації підприємницьких  кадрів

У. Інноваційні проекти та пілотні програми

10

Запровадження інноваційних проектів

10.1. Сприяти розвитку сільського зеленого туризму

Відділ культури та туризму, ЦЗ

постійно

Кошти різних джерел

За фактичними витратами

Впровадження інноваційних проектів

10.2.Забезпечити роботу Центру надання адмінпослуг (придбання комп’ютерів,

придбання гратів, виготовлення печаток)

РДА

постійно

Кошти районного бюджету

2015-20,0

Забезпечення виконання  вимог Закону України «Про адміністра-тивні послуги»

11

Контроль та моніторинг прийнятих рішень.

 

12.1.Розгляд на засіданні колегії райдержадміністрації, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва питань з реалізації державної регуляторної політики та виконання заходів Програми

Сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадмі-ністрації

Згідно плану засідань

 

Не

потребує

фінан-сування

-

Забезпечення виконання заходів Програми

 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

         Координацію дій виконавцями та контроль за виконанням заходів здійснює сектор економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації .

         Відповідальні виконавці звітують щоквартально до 10 числа про проведену роботу сектору економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.

         Районна програма розвитку малого підприємництва у Глобинському районі на 2015-2017 роки розроблена сектором економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання від 04.12.06 № 367. Програма передбачає виконання доцільних на даний час заходів, які направлені на реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в межах району та забезпечать створення сприятливих правових та організаційно - економічних умов для продуктивної самозайнятості населення, зниження рівня безробіття, насичення внутрішнього споживчого ринку, розв’язання соціально-побутових проблем населення.

 

 

 

         В.о. голови райдержадміністрації                             В.В.Бондарь

 

ДолученняРозмір
pro_vikonannya_programi.pdf127.5 КБ
pro_vikonannya_zahodiv_rayonnoyi_programi_rozvitku_malogo_pidpriiemnictva.pdf396.77 КБ
Наверх ↑