ПОЛОЖЕННЯ про архівний сектор Глобинської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації

від 16 січня 2017 р. № 24

ПОЛОЖЕННЯ
про архівний сектор районної державної адміністрації

1. Архівний сектор районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і в межах Глобинського району забезпечує виконання покладених на цей сектор завдань.
2. Сектор підпорядкований голові районної держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Полтавської області та Державній архівній службі України (далі - Укрдержархів).
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також положенням про сектор.
4. Основним завданням сектору є:
реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;
здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
5. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) складає і за погодженням з Державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;
5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
6) розробляє проекти розпоряджень голови районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
7) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;
8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
9) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
12) забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
13) забезпечує захист персональних даних;
      14) забезпечує постійне зберігання, облік та охорону документів Національного архівного фонду, переданих до сектору органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють на території району ;
документів особового походження;
фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;
друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
облікових документів і довідкового апарату до них;
15) організовує роботу, пов'язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
16) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;
17) інформує Державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
18) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення
обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;
19) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (Трудового архіву);
20) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву області
21) передає Державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;
22) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;
23) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;
24)  вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.
    6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;
6) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

7) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;
8) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;
9) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.
8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
Працівники сектору мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови обласної держадміністрації та з директором Державного архіву області.
        До складу сектору входить головний спеціаліст , який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.
10. Завідувач сектору:
1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;
2) подає на затвердження голові районної держадміністрації положення про сектор;
3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

     
      6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії відповідної районної держадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
12) подає на затвердження голови районної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису структурного підрозділу (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;
16) подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;
18) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) Для проведення експертизи цінності документів сектор утворює експертну комісію.
Склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник сектору відповідно до Типового положення,  затвердженого Мін’юстом.
20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

      
       10-1. Завідувач архівного сектору райдержадміністрації, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює  повноваження з питань державної служби та організації роботи головного спеціаліста сектору.
       11. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу районної держадміністрації вищого рівня.
13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
14. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).
15. Сектор є юридичною особою публічного права без самостійного балансу, рахунку в органах Казначейства. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату райдержадміністрації Л.М. Савченко  

Наверх ↑