Контроль стану охорони праці - обов'язок кожного роботодавця

Версія для друкуВерсія для друку

Підвищена увага до проблеми здійснення контролю за охороною праці пояснюється в першу чергу тим, що з кожним роком, незважаючи на заходи, що вживаються, рівень ви- робничого травматизму і смертельних випадків зростає. Однією з причин стану охорони праці є неналагоджений механізм здійснення контролю за дотриманням законодавства та норм охорони праці на виробництвах, підприємствах з боку роботодавців. Контроль є одним з найбільш поширених і дієвих способів забезпечення законності. Його сутність полягає в тому, що суб'єкт контролю здійснює облік і перевірку того, як контрольований об'єкт виконує покладені на нього завдання і реалізує свої функції.

Насамперед, роботодавець повинен організовувати належну роботу служби охорони праці на підприємстві для того, щоб:
― мінімізувати ризики відповідальності роботодавця;
― документація підприємства з питань охорони праці відповідала чинному законодавству;
― регулярно проводилися інструктажі та відповідне навчання працівників безпечним прийомам праці.
Досить часто на невеликих підприємствах функції фахівця з охорони праці виконуються за сумісництвом особами без відповідної підготовки або ж таких працівників взагалі немає. У результаті ― на підприємстві відсутня необхідна документація з питань охорони праці, не говорячи вже про наявність дозволів на початок (продовження) виконання роботи або експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, а норми й правила просто ігноруються як керівниками, так і виконавцями.
На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до Типового положення.
Варто зазначити, що повинно бути визначено місце служби охорони праці в структурі підприємства та права працівників цієї служби таким чином:
Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.
Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:
          ― видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;
          ― вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
          ― зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
          ― надсилати роботодавцеві подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.
Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.
У свою чергу, роботодавець, з метою забезпечення ефективності діяльності підрозділу з охорони праці, повинен:
― створити відповідні служби й призначити посадових осіб, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції про їхні обов’язки, права й відповідальності за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їхнє дотримання;
― розробити за участю сторін колективного договору й реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;
― забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінилися;
― впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки й техніки, засоби механізації й автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід по охороні праці й т. п.;
― забезпечувати належний стан будинків і споруджень, виробничого устаткування та здійснювати моніторинг за їхнім технологічним станом;
― усувати причини, що викликають нещасні випадки та професійні захворювання, а також і здійснювати відповідні профілактичні заходи;
― організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку й строки, обумовлені законодавством, і за підсумками вживати заходи щодо усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
― розробити й затвердити положення, інструкції, інші акти по охороні праці підприємства, що  встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці, забезпечити безкоштовно працівників нормативно-правовими актами й актами підприємства з охорони праці;
― здійснювати контроль над дотриманням працівниками технологічних процесів, правил використання машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва, а також виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
― організувати пропаганду безпечних методів праці й співробітництво з працівниками в галузі охорони праці;
― вживати термінові заходи для допомоги потерпілим, залучаючи, за потреби, професійні аварійно-рятувальні служби при виникненні на підприємстві аварій і нещасних випадків.
Досить часто фінансування охорони праці здійснюється за залишковим принципом, що знижує ефективність роботи служби охорони праці та загрожує зростанням виробничих травм, нещасних випадків й, навіть, загроз загибелі працівників підприємства. Проте слід пам’ятати, що  відповідальність за створення належних, безпечних і здорових умов праці несе саме роботодавець, тому краще їх завчасно забезпечити, аби, насамперед, зберегти життя і здоров’я своїх працівників, а також уникнути штрафних санкцій та адміністративних стягнень, а подекуди ― й кримінального покарання за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Телефони відділення з питань роботи з роботодавцями та з питань охорони праці на підприємствах, розслідування та ведення обліку нещасних випадків, призначення та здійснення страхових виплат, соціальних послуг Фондом потерпілим на виробництві

тел.(факс) 05365 27030, 05365 26555
моб.тел. 050 045 36 81, 096 190 45 35

Страховий експерт з охорони праці відділення
ВДФССНВ ПЗУ у Глобинському районі
Яременко Д.А.

Наверх ↑